Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
04.12.2023 - 10:15
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  623
  Gyldig fra dato
  03.02.2012
  Gyldig til dato
  03.08.2014
  NPDID for utvinningstillatelser
  21560239
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6227
  27.03.2012
  Tillatelsen innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  6572
  18.09.2012
  Bridge Energy Norge AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 440,000,000, skriver norske kroner firehundreogførti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 10.09.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7564
  24.01.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 440,000,000 skriver norske kroner firehundreogførtimillioner, hvor Bridge Energy Norge AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 18.9.2012 (dok.nr.: 6572) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 23.1.2014.
  Sletting av pant
  7873
  05.06.2014
  OED har i brev av 27.5.2014 godkjent at Talisman Energy Norge AS overfører sine 40% til Premier Oil Norge AS (14%), Bridge Energy Norge AS (13%) og Maersk Oil Norway (13%).
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7872
  05.06.2014
  Operatørskapet er overført fra Talisman Energy Norge AS til Premier Oil Norge AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 27.5.2014. jf.petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  8364
  01.12.2014
  Bridge Energy Norge AS har overdratt 20 % andel i tillatelsen til Spike Exploration Holding AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.11.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8437
  08.12.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 28.11.2014 at utvinningstillatelse 623 anses som bortfalt fra og med 3.8.2014.
  Andre meldinger
  8530
  19.12.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev av 27.5.2014 uttreden av Talisman Energy Norge AS, samt fordeling av selskapets eierandel på 40%. I den forbindelse overtok Bridge Energy Norge AS 13% av Talisman Energy Norge AS sin andel.Da Bridge Energy Norge AS ble oppkjøpt av Spike Exploration Holding AS ble 13% ved en inkurie ikke overført. Endringen er nå foretatt i Petroleumsregisteret.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)