Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
04.10.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1057
  Gyldig fra dato
  14.02.2020
  Gyldig til dato
  13.02.2023
  NPDID for utvinningstillatelser
  36465177
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  15336
  02.04.2020
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  15430
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  15456
  21.04.2020
  Capricorn Norge AS pantsetter 40 % av sin deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Stor 13,000,000,000, skriver norske kroner tretten millarder. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje og energidepartementet har i brev av 3.4.2020 gitt samtykke i medhold til petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15520
  08.06.2020
  Sval Energi AS og Capricorn Norge AS har fusjonert. Alle eiendeler og operatørskap i Capricorn Norge AS er overtatt av Sval Energi AS. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen og endring av operatørskap i brev datert 13.5.2020 og 18.5.2020, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15576
  01.07.2020
  Operatørskapet er overført fra Sval Energi AS til Lundin Energy Norway AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 5.6.2020, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  15575
  01.07.2020
  Sval Energi AS har overdratt en 30 % deltakerandel i tillatelsen til Lundin Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6.2020 og virkningsdato 1.1.2020
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15714
  18.12.2020
  Pantobligasjon pålydende NOK 13 000 000 000 skriver Norwegian kroner thirteen billion, i Capricorn Norge AS sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 6.4.2020 (dok.nr.: 15456) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ref. påtegning på pantedokument datert 16.12.2020
  Sletting av pant
  17116
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver
  17117
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring operatør
  17515
  10.01.2023
  ABP Norway AS og Aker BP ASA har fusjonert. Alle eierandeler i ABP Norway AS er overtatt av Aker BP ASA. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17601
  11.01.2023
  Operatørskapet er overført fra ABP Norway AS til Aker BP ASA, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Operatørskifte
  17787
  21.03.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 21.3.2023 at utvinningstillatelse 1057 anses som bortfalt med virkning fra 14.2.2023, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4b.
  Bortfall av tillatelse