Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk

DNO22300

Export: 
 • General information

  General information
  Attribute Value
  Survey name
  Name of the survey. See chapter 4.1 in NPD yellow book for more information.
  DNO22300
  NPDID for survey
  NPD's unique id for the survey.
  10444
  Factmaps - new window
  Status
  Status for the survey . Example of legal values: "Høring", "Planlagt", "Pågående", "Pause", "Ferdig".
  Planlagt
  Area
  Geographical area in the Norwegian Continental Shelf. Legal values are "Nordsjøen", "Norskehavet", "Barentshavets - Sør" , Barentshavet - Nord".
  Nordsjøen
  Marked available
  Indicator which tells if the survey is classified as market available (see Petroleum regulation § 85). Legal values, "Yes" , "No".
  Nei
  Category
  Indicates what method that is used in the survey. If seismic source is used the category is set to "Seismisk undersøkelse", if electromagnetic source "Elektromagnetisk undersøkelse" is set. Otherwise "Andre undersøkelser" is set. See also "Main type" and "Sub type".
  Seismisk undersøkelse
  Main type
  Main type of the survey. Legal values are "Ordinær seismisk undersøkelse", "Havbunnseismisk undersøkelse", "Elektromagnetisk undersøkelse","Borestedsundersøkelse / Site survey", "Grunnundersøkelse / Soil survey". See also description of" Category".
  Borestedundersøkelse
  Sub type
  Sub type of the survey. Legal values are: "2D", "3D", "4D" and "Ikke seismikk". All values are relevant for the different main types, except of "Ikke seismikk" that is only relevant for ,"Borestedsundersøkelse / Site survey", "Grunnundersøkelse / Soil survey".
  2D
  Company - responsible
  Company responsible for the survey.
  DNO Norge AS
  Source type
  Energy source used. Example of legal values: "Air gun".
  seismicSource
  Number of sources
  Total number of sources
  2
  Source size
  Size of the source. Can be a volume or a amperage. Example of legal values: "5085 cu.in", "1000A"
  160
  Source pressure
  Pressure used. Example of legal values: "2000 PSI".
  2000
  Sensor type
  Type if sensor used. Example of legal values: "Kabler", "Noder".
  cables
  Numbers of sensors
  Number of sensors used
  Sensor length [m]
  Length of the sensors in meters. Not relevant if Sensor type = "Noder" (Nodes in english).
  1200
  Start date - planned
  Date when the company has reported plans to start the acquisition.
  10.10.2022
  Start date
  Date the survey started. Started means when the vessel arrives the acquisition area.
  Completed date - planned
  Date when the company has reported that the acquisition shall be finished.
  20.11.2022
  Completed date
  Date the acquistion was completed. Completed means departure from the acquisition area.
  Total length [cdp km]
  Total acquisition length kilometre..
  Total length [boat km]
  Total acquisition length boat kilometre.
  Net area - actual 3D/4D [km2]
  Actual net area as reported by the company - 3D/4D [km2]
 • Licences

  Licences
  Type of licence
  Licence name
  Utvinningstillatelse
  984
 • Company the acquisition is done for

  Company the acquisition is done for
  Company name
  DNO Norge AS
 • Company doing the acquisition

  Company doing the acquisition
  Company name
  Det Norske Oljeselskap AS
 • Data format

  Data format
  Type data
  Format
  Medium
  Comment
 • Vessel

  Vessel
  Vessel Name
  Type of vessel
  Phone number
  IMO number
  Call signal
  Nation
  Fugro Meridian
  Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)
  +44 (0) 1224 051 608
  8101331
  C6QR4
  Bahamas
 • Fishery expert

  Fishery expert
  From date
  To date
  Name
  Phone number
  10.10.2022
  20.11.2022
  Ken Rainer Vottestad
  99701436
 • Statement Directorate of Fisheries

  Statement Directorate of Fisheries
  Date
  Comment
  27.09.2022
  Vi har ingen merknader på fiskerifaglig grunnlag og opprettholder vår tidligere uttalelse i saken.
  15.08.2022
  Vi har ingen merknader på fiskerifaglig grunnlag og opprettholder vår tidligere uttalelse i saken.
  12.07.2022
  Vi har ingen merknader på fiskerifaglig grunnlag og opprettholder vår tidligere uttalelse i saken.
  21.06.2022
  Det kan i hele den innmeldte perioden ventes fiske etter hvit fisk med bunntrål, snurrevad og garn, samt fiske etter nordsjøsild med not og flytetrål.

  Annen sporadisk fiskeriaktivitet kan heller ikke utelukkes.

  Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av ODs tilbakemelding. Vi forutsetter at undersøkelsen utføres med den største aktsomhet, uten å være til hinder for fiskeriaktiviteten i området som nevnt over. Det oppfordres til at den fiskerikyndige blir delaktig tidlig i den operative planleggingsfasen av undersøkelsen, og at det orienteres om fiskeriaktivitet og stående fiskeredskap i området.

  Vi ber om at undersøkelsen stanses eller endres på kort varsel dersom det oppstår konflikter med fiskeriene.
 • Statement Institute of Marine Research

  Statement Institute of Marine Research
  Date
  Comment
  28.09.2022
  Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endringene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
  11.08.2022
  Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endringene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
  15.07.2022
  Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
  10.06.2022
  Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
 • Letter to companies from the NPD – summary

  Letter to companies from the NPD – summary
  Date
  Comment
  29.09.2022
  Oljedirektoratet (OD) viser til melding om endring av tidsrom for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har OD ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
  27.09.2022
  Undersøkelsen ligger innrapportert med oppstartsdato 10.september. Vennligst endre den, eller kanseller undersøkelsen om den ikke blir gjennomført.
  19.08.2022
  Oljedirektoratet (OD) viser til melding om endring av tidsrom for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har OD ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
  20.07.2022
  Oljedirektoratet (OD) viser til melding om endring av tidsrom for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har OD ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
  22.06.2022
  Oljedirektoratet (OD) viser til deres melding vedrørende denne undersøkelsen.

  OD gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar en undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske, og til faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. forskrift om ressursforvaltning innen petroleumsvirksomheten av 13.12.2017 (ressursforskriften) § 8 andre ledd.

  Det vises for øvrig til veileder om "Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel".

  OD viser til uttalelsene som er gitt av adressatene innenfor meldesystemet (jf. petroleumsforskriften § 6/ ressursforskriften § 6), og har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom disse tas til etterretning. Dette gjelder også eventuelt krav om fiskerikyndig fra Fiskeridirektoratet.

  Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn melding om oppstart når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd.

  Skulle det oppstå situasjoner i forbindelse med fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.

  OD gjør også oppmerksom på at ev. endringer må meldes inn i henhold til ressursforskriften § 6. Det er krav om at alle slike regelverkspliktige meldinger, herunder oppstartsmelding, endringsmelding, ukemelding og sluttmelding – skal rapporteres gjennom ODs innmeldingssystem for undersøkelser.

  Rettighetshaver og/eller den som står for driften av fartøyet skal for øvrig gjøre relevant regelverk, dokumenter og data tilgjengelig for den fiskerikyndige. Regelverk og dokumenter skal foreligge på både norsk og engelsk. Det skal også legges til rette for at den fiskerikyndige har tilgang til internett og andre nødvendige hjelpemidler jf. ressursforskriften § 9.
 • Coordinates –including turnarea (gross), datum: ED50

  Coordinates –including turnarea (gross), datum: ED50
  Area in degrees and decimal minutes.
  Coordinates –including turnarea (gross), datum: ED50
  Point number
  NS degrees
  NS minutes
  (decimal)
  EW degrees
  EW minutes
  (decimal)
  1
  59
  14.37
  N
  1
  53.83
  E
  2
  59
  22.33
  N
  2
  2.98
  E
  3
  59
  18.42
  N
  2
  16.08
  E
  4
  59
  10.47
  N
  2
  6.88
  E
 • Coordinates – alternativ display – including turnarea (gross), datum: ED50

  Coordinates – alternativ display – including turnarea (gross), datum: ED50
  Area (the same as above) in degrees, minutes and decimal seconds.
  Coordinates – alternativ display – including turnarea (gross), datum: ED50
  Point number
  NS degrees
  NS minutes
  NS seconds
  EW degrees
  EW minutes
  EW seconds
  1
  59
  14
  22.06
  N
  1
  53
  49.88
  E
  2
  59
  22
  20.04
  N
  2
  2
  58.89
  E
  3
  59
  18
  25.04
  N
  2
  16
  4.86
  E
  4
  59
  10
  28.06
  N
  2
  6
  52.85
  E
 • Last updates

  Last updates
  Date updated at NPD
  Text
  Description
  27.09.2022
  Melding - Endringsmelding - til info
  27.09.2022
  Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
  Boat is delayed ...
  11.08.2022
  Melding - Endringsmelding - til info
  FLO after September 20th is not confirmed yet.
  11.08.2022
  Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
  12.07.2022
  Melding - Endringsmelding - til info
  12.07.2022
  Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
  Survey vessel will arrive later at location
  22.06.2022
  Status - satt av OD
  Planlagt
  08.06.2022
  Status - satt av OD
  Under behandling
  08.06.2022
  Melding - Innmelding
  Innmelding DNO22300 sendt til saksbehandling
  08.06.2022
  Status - satt av OD
  Utkast