Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
29.09.2023 - 01:35
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

7120/12-2

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Brønnbane navn
  Offisielt navn på brønnbanen ihht ODs retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  7120/12-2
  Type
  Brønnbanetype. Lovlige verdier: EXPLORATION, DEVELOPMENT, OTHER (se 'Formål' for mer informasjon)
  EXPLORATION
  Formål
  Endelig klassifisering av brønnbanen.

  Lovlige verdier for letebrønnbaner: WILDCAT, APPRAISAL, WILDCAT-CCS, APPRAISAL-CCS.

  Lovlige verdier for utvinningsbrønnbaner:
  OBSERVATION, PRODUCTION, INJECTION, INJECTION-CCS, OBSERVATION-CCS.

  Lovlig verdier for andre brønnbaner:
  SOIL DRILLING (boring ifm trase og andre grunnundersøkelser som gjøres for å undersøke grunnforholdene i forkant av plassering av innretninger),
  SHALLOW GAS (undersøke grunn gass før første boring på lokasjon),
  PILOT (undersøke geologi og væskekontakter for plassering av hovedbrønnbanen),
  SCIENTIFIC (bores ihhtLov om vitenskapelige undersøkelser),
  STRATIGRAPHIC (bores ihht Petroleumsloven §2-1).
  WILDCAT
  Status
  Status for brønnbanen. Lovlige verdier:

  BLOWOUT: Det har vært blowout i brønnen.
  CLOSED: Utvinningsbrønnbane som er stengt for produksjon/injeksjon i kortere eller lengre periode. Statusen er også brukt på ferdig borete brønnbaner, der månedlig produksjon/injeksjon ikke har blitt rapportert enda.
  DRILLING: Brønnen er i borefasen. Kan være i aktiv boring, logging, testing eller plugging.
  JUNKED: Boringen ble avsluttet pga tekniske problemer,
  P&A: For letebrønnbane: brønnbanen er plugget og forlatt, og kan ikke re-entres for videre bruk. For utvinningsbrønnbane: produksjon/injeksjon er avsluttet og brønnen er plugget. Brønnhodet er fjernet eller på annet vis gjort utilgjengelig for nye brønnoperasjoner.
  PLUGGED: Brønnbane som er plugget, men øvre deler av brønnbanen kan brukes til å bore nye sidesteg mot nye boremål.
  PRODUCING: Det ble produsert fra brønnbanen ved operatørens siste månedlige innrapportering til OD.
  INJECTING: Det ble injisert i brønnbanen ved operatørens siste månedlige innrapportering til OD.
  SUSPENDED: Brønnbane der boringen er midlertidig stoppet. Rettighetshaverne planlegger å fortsette boringen på et senere tidspunkt.
  WILL NEVER BE DRILLED: Brønnbane som er registrert med navn og WellID av OD, men som av ulike årsaker ikke vil bli boret.
  P&A
  Faktakart i nytt vindu
  Hovedområde
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Lovlige verdier: BARENTS SEA, NORWEGIAN SEA, NORTH SEA.
  BARENTS SEA
  Funn
  Navn på funnet som brønnbanen er relatert til.
  Brønn navn
  Offisielt navn på brønnen som brønnbanen tilhører ihht ODs retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  7120/12-2
  Seismisk lokalisering
  Brønnbanens lokalisering (ved spud-posisjon) på seismiske linjer. SP: Skuddpunkt.
  722 272 SP: 175.
  Utvinningstillatelse
  Offisielt navn på utvinningstillatelsen som brønnbanen ble boret eller planlegges boret ut fra (brønnhodeposisjonen).
  Boreoperatør
  Navn på rettighetshaver som på vegne av den aktive utvinningstillatelsen (ved brønnhodeposisjon) starter boreoperasjonen. Dette tilsvarer vanligvis operatørselskapet for den aktuelle utvinningstillatelsen.
  Norsk Hydro Produksjon AS
  Boretillatelse
  Boretillatelsesnummer sammen med versjon av boretillatelsen som angitt i boretillatelsen gitt av OD.
  284-L
  Boreinnretning
  ODs navn på innretningen som brønnbanen ble boret fra.
  Boredager
  Antall dager fra borestart til boreslutt.
  150
  Borestart
  Dato borekrona trengte gjennom jordskorpa. For sidesteg: Datoen ny formasjon blir boret, se også utboringsdyp.
  15.04.1981
  Boreslutt
  Letebrønner fra flyttbare innretninger:
  For flytende innretninger - dato når ankerhåndteringen startet.For oppjekkbare innretninger - dato for oppstart av nedjekking.
  Letebrønner fra faste innretninger og alle utvinningsbrønner:
  Dato for når totalt dyp er nådd og siste foringsrør, casing eller screen er satt. Ved umiddelbar plugging av brønnbanen, tilsvarer boreslutt datoen siste plugg er satt.
  11.09.1981
  Frigitt dato
  Dato for når rådata som er innrapportert til myndighetene fra brønnen ikke lenger er undergitt taushetsplikt. Normalt ca 2 år etter boreslutt. Kan være tidligere hvis arealet for utvinningstillatelsen er tilbakelevert.
  11.09.1983
  Publiseringsdato
  Dato kvalitetskontroll av informasjon om brønnbanen ble ferdig, slik at den kan publiseres på internett som en 'Well Data Summary Sheet brønnbane', dvs. med mer informasjon tilgjengelig enn for andre brønnbaner.
  11.02.2005
  Opprinnelig formål
  Formålet med brønnbanen definert før borestart.Lovlige verdier for letebrønnbaner: WILDCAT, APPRAISAL, WILDCAT-CCS, APPRAISAL-CCS. Eksempler på lovlige verdier for utvinningsbrønnbaner: OBSERVATION, PRODUCTION, INJECTION.
  WILDCAT
  Gjenåpnet
  Status om brønnbanen er gjenåpnet (YES) eller ikke (NO). Når en teller antall brønnbaner på norsk sokkel, teller en bare de som ikke er gjenåpnet (NO).
  NO
  Innhold
  For letebrønnbaner, funn status.

  Lovlige verdier: DRY, SHOWS (spor av hydrokarboner), GAS, GAS/CONDENSATE, OIL eller OIL/GAS.
  SHOWS (GAS SHOWS, OIL SHOWS eller OIL/GAS SHOWS) er oppdaget som fluorescerende kutt (organisk ekstrakt), lukt av petroleum, eller synlig belegg på borekaks eller borekjerner, eller som økte gassavlesninger i slamloggerens detekteringsutstyr.
  Lovlige verdier for WILDCAT-CCS og APPRAISAL-CCS: WATER

  For utvinningsbrønnbaner, type produsert eller injisert fluid.
  Lovlige verdier: WATER, CUTTINGS, NOT AVAILABLE, OIL, GAS/CONDENSATE, OIL/GAS, CO2, GAS, WATER/GAS, NOT APPLICABLE.
  GAS/CONDENSATE
  Funnbrønnbane
  Indikator som forteller om brønnbanen påviste et nytt funn. Lovlige verdier: YES, NO. For brønnbaner der resultatet ikke er pressemeldt eller på annet vis avklart, blir «NO» benyttet.
  YES
  1. nivå med hydrokarboner, alder
  Alder på litostratigrafisk enhet, 1. nivå, hvor petroleum er blitt påvist. Eksempler på lovlige verdier: CRETACEOUS, EARLY CRETACEOUS, LATE JURASSIC, EOCENE. Se NPD bulletins for mer informasjon.
  JURASSIC
  1. nivå med hydrokarboner, formasjon.
  Navn på litostratigrafisk enhet, 1. nivå, hvor hydrokarboner er blitt påvist. Vises bare på brønner som er frigitt. Eksempler på lovlige verdier: BASEMENT, COOK FM, EKOFISK FM, HEIMDAL FM, SANDNES FM, SOGNEFJORD FM, TARBERT FM, BRENT GP. Se NPD bulletins for mer informasjon.
  STØ FM
  2. nivå med hydrokarboner, alder
  Alder på litostratigrafisk enhet, 2. nivå, hvor petroleum er blitt påvist. Eksempler på lovlige verdier: CRETACEOUS, EARLY CRETACEOUS, LATE JURASSIC, EOCENE.
  MIDDLE TRIASSIC
  2. nivå med hydrokarboner, formasjon
  Navn på litostratigrafisk enhet, 2. nivå, hvor hydrokarboner er blitt påvist. Vises bare på brønner som er frigitt.Eksempler på lovlige verdier: BASEMENT, COOK FM, EKOFISK FM, HEIMDAL FM, SANDNES FM, SOGNEFJORD FM, TARBERT FM, BRENT GP.
  SNADD FM
  Avstand, boredekk - midlere havflate [m]
  Avstand i meter mellom boredekk og midlere havnivå (RKB).
  25.0
  Vanndybde ved midlere havflate [m]
  Dybde i meter mellom midlere havflate og havbunn.
  164.0
  Totalt målt dybde (MD) [m RKB]
  Målt lengde av brønnbanen fra boredekket til bunnen av brønnbanen ("driller`s depth").
  4680.0
  Totalt vertikalt dybde (TVD) [m RKB]
  Vertikalt dybde fra dypet ved slutten av brønnbanen til boredekket. Vises bare på brønner som er frigitt. Referert til som sant vertikalt dyp (TVD: TrueVerticalDepth).
  4667.0
  Maks inklinasjon [°]
  Maksimum avvik, i grader, fra vertikal brønnbane. Vises bare på brønner som er frigitt.
  9.25
  Temperatur ved bunn av brønnbanen [°C]
  Estimert temperatur ved bunnen av brønnbanen. Vises bare på brønner som er frigitt. Se beskrivelse.
  115
  Eldste penetrerte alder
  Alder (iflg. Geologic Time Scale 2004 by F. M. Gradstein, et al. (2004)) til den eldste formasjonen det er blitt boret gjennom. Kan avvike fra alder ved TD for eksempel i avviksbrønner. Eksempler for lovlige verdier: CRETACEOUS, EARLY CRETACEOUS, LATE JURASSIC, EARLY PERMIAN, EARLY TRIASSIC, EOCENE.
  PRE-DEVONIAN
  Eldste penetrerte formasjon
  Navn på den eldste litostratigrafiske enheten som brønnbanen har penetrert. Vises bare på brønner som er frigitt. I de fleste brønnbaner er dette formasjonen eller gruppen påtruffet i bunnen av brønnbanen. Kan avvike fra formasjonen eller gruppen ved TD for eksempel i brønnbaner som er boret med høy avvik eller gjennom forkastninger. Eksempler på lovlige verdier: AMUNDSEN FM, BALDER FM, BASEMENT, BLODØKS FM, BRYNE FM, BURTON FM, COOK FM, DRAKE FM, DRAUPNE FM, EKOFISK FM, SHETLAND GP.
  BASEMENT
  Geodetisk datum
  Referansesystem for koordinater. Eksempel på lovlige verdier: ED50.
  ED50
  NS grader
  Geografisk koordinat for brønnhode, nord-sør grader.
  71° 7' 30.3'' N
  ØV grader
  Geografisk koordinat for brønnhode, øst-vest grader.
  20° 48' 19'' E
  NS UTM [m]
  Universal Transverse Mercator koodinat for brønnhode, nord-sør.
  7891571.43
  ØV UTM [m]
  Universal Transverse Mercator koodinat for brønnhode, øst-vest.
  492968.97
  UTM sone
  Universal Transverse Mercator sone. Eksempel på lovlige verdier: 31, 32, 33, 34.
  34
  NPDID for brønnbanen
  ODs entydige nøkkel for brønnbanen.
  122
 • Brønnhistorie

  General
  The primary objectives of well 7120/12-2 were to test sandstone reservoirs of Middle to Early Jurassic age in the central compartment of the Alke structure, and a deep seismic marker interpreted to represent top of a possible carbonate reservoir of Permian age. A secondary objective was to test sandstones of Early Triassic age. The well was planned to be drilled to 5000 m or into basement rocks to serve as the deep commitment well on the licence.
  Operations and results
  Well 7120/12-2 was spudded with the semi-submersible installation Treasure Seeker on 15 April 1981 and drilled to TD at 4680 m in basement rocks. After setting the 20" casing the kill line outlet flange was accidentally damaged and 5 days were spent repairing the BOP. The well was drilled with bentonite/seawater mud down to 515 m and with lignosulphonate (Spersene / XP-20) mud from 515 m to TD. Severe problems were encountered with gumbo type clays during the interval from about 800 m to 1400 m.
  A major fault was penetrated at 2410 m in the well, faulting out approximately 400 m of the Triassic section. This is evident from comparing the Triassic sequences penetrated in the well 7120/12-1 and 7120/12-2. Rocks of Permian age were encountered from 3657 m while metamorphic basement was encountered at 4664 m. Hydrocarbon bearing sandstones were encountered in the Middle to Late Jurassic and in the Middle to Late Triassic.
  The "Alke Formation" from 1892 m to 2314 m (Stø, Nordmela, Tubåen , and most of the Fruholmen Formation) was found hydrocarbon bearing from 1888 m to the gas/water contact at 1981.5 m. This interval consisted of relatively clean, fine to occasionally coarse grained, homogeneous sandstones separated by thin silty and argillaceous beds. Towards the base, the sandstones were predominantly very fine to fine grained, becoming increasingly argillaceous and micaceous. The net pay was, from wire line logs, calculated to 76 m, with 20% average porosity and an average water saturation of 19%. RFT pressure recordings and sampling were successfully performed over the interval. This gave a clear gas gradient of 0.088 psi/ft with an underlying water gradient of 0.458 psi/ft.
  The Middle to Late Triassic hydrocarbon-bearing interval from 2547 m to 2574 m (Snadd Formation) consisted of fine to very fine-grained sandstone beds with stringers and thin beds of limestone and calcareous cemented sandstone. The net pay was calculated to 14 m, with 23% average porosity and an average water saturation of 30 %. Due to hole conditions, no RFT sampling was performed in this sequence. RFT pressure readings were, however, run through the interval and gave a gas gradient of 0.076 psi/ft. Gas shows were also reported in the Late Triassic (2513 m to 2547 m, Snadd Formation ), Early Triassic (2935 m to 3075 m, Kobbe Formation) and in Permian sandstones (3657 m to 3800 m, Ørret Formation). The water saturation in these intervals ranged from 50 - 100% and based on log interpretation, the hydrocarbons were assumed to be non-moveable. Very poor permeabilities were indicated in the Early Triassic and Permian intervals from RFT pressure readings.
  Organic geochemical analyses showed rich potential for gas/condensate generation in the Late Jurassic Hekkingen Formation (1630 m to 1859 m), Below this level Early Jurassic to Middle Triassic sequences contained carbonaceous sequences and coal beds with potential for gas and possibly oil. All sediments down to 2500 m to 3000 m are immature. Migrant hydrocarbons were frequently detected all through the well. This could indicate contamination from oil in the mud, although the mud used should be water based.
  Six conventional cores were cut in the Middle Jurassic Fuglen, Stø, and Nordmela Formations from 1888 m to 2050 m, and two were cut from 3671 m to 3689 m and 4117 m to 4128 m in Permian sandstones. A final core was cut at TD from 4675 m to 4680.5 m and recovered 5.5 m of gneiss. Two RFT samples at 1978 m and 1943.5 m recovered gas and small volumes of condensate.
  The well was permanently abandoned on 11 September as a gas/condensate discovery.
  Testing
  Three drill stem tests were performed, one on the Triassic and two in the Middle Jurassic.
  DST 1 perforated the interval 2562 m to 2568 m in the Middle Triassic Snadd Formation and flowed 417700 Sm3/day gas of gravity 0.62, and 25.1 Sm3/day condensate of gravity 55.92° API, through a 1/2" choke. The GOR was 16630 Sm3/Sm3.
  DST 2 perforated the interval 1985 m to 1991 m in the water-zone in the Middle to Late Jurassic reservoir (lower Stø and upper Nordmela Formations) and flowed 160 Sm3 water/day through a 172/64"choke.
  A sample labelled DST 2 was submitted to the NPD oil store. Since it contains condensate and not water it is probably a mis-labelled DST 1 or DST 3 sample.
  DST 3 perforated the interval 1944 m to 1950 m Stø Formation) and flowed 758000 Sm3/day gas of gravity 0.626, and 52.5 Sm3/day condensate of gravity 64.4° API, through a 60/64" choke. The GOR was 14430 Sm3/Sm3.
 • Borekaks i OD

  Borekaks i OD
  Borekaks tilgjengelig for prøvetaking?
  YES
  Borekaks i OD
  Borekaksprøve, topp dybde [m]
  Borekaksprøve, bunn dybde [m]
  320.00
  4680.00
 • Borekjerner i OD

  Borekjerner i OD
  Kjerneprøve nummer
  Kjerneprøve - topp dybde
  Kjerneprøve - bunn dybde
  Kjerneprøve dybde - enhet
  1
  1888.0
  1903.5
  [m ]
  2
  1960.0
  1979.4
  [m ]
  3
  1978.0
  1994.9
  [m ]
  4
  1996.0
  2013.2
  [m ]
  5
  2013.2
  2031.9
  [m ]
  6
  2032.0
  2050.0
  [m ]
  7
  3671.0
  3688.4
  [m ]
  8
  4117.0
  4128.1
  [m ]
  9
  4675.0
  4680.5
  [m ]
  Borekjerner i OD
  Total kjerneprøve lengde [m]
  135.7
  Borekjerner i OD
  Kjerner tilgjengelig for prøvetaking?
  YES
 • Kjernebilder

  Kjernebilder
  Kjerne bilde med dybde: 1888-1890m
  Kjerne bilde med dybde: 1890-1893m
  Kjerne bilde med dybde: 1893-1895m
  Kjerne bilde med dybde: 1895-1898m
  Kjerne bilde med dybde: 1899-1901m
  1888-1890m
  1890-1893m
  1893-1895m
  1895-1898m
  1899-1901m
  Kjerne bilde med dybde: 1901-1903m
  Kjerne bilde med dybde: 1903-1904m
  Kjerne bilde med dybde: 1960-1962m
  Kjerne bilde med dybde: 1962-1965m
  Kjerne bilde med dybde: 1965-1967m
  1901-1903m
  1903-1904m
  1960-1962m
  1962-1965m
  1965-1967m
  Kjerne bilde med dybde: 1967-1970m
  Kjerne bilde med dybde: 1970-1972m
  Kjerne bilde med dybde: 1972-1975m
  Kjerne bilde med dybde: 1975-1977m
  Kjerne bilde med dybde: 1977-1978m
  1967-1970m
  1970-1972m
  1972-1975m
  1975-1977m
  1977-1978m
  Kjerne bilde med dybde: 1978-1980m
  Kjerne bilde med dybde: 1980-1983m
  Kjerne bilde med dybde: 1983-1985m
  Kjerne bilde med dybde: 1985-1988m
  Kjerne bilde med dybde: 1988-1981m
  1978-1980m
  1980-1983m
  1983-1985m
  1985-1988m
  1988-1981m
  Kjerne bilde med dybde: 1991-1993m
  Kjerne bilde med dybde: 1993-1995m
  Kjerne bilde med dybde: 1996-1998m
  Kjerne bilde med dybde: 1998-2000m
  Kjerne bilde med dybde: 2000-2003m
  1991-1993m
  1993-1995m
  1996-1998m
  1998-2000m
  2000-2003m
  Kjerne bilde med dybde: 2003-2006m
  Kjerne bilde med dybde: 2006-2008m
  Kjerne bilde med dybde: 2008-2011m
  Kjerne bilde med dybde: 2011-2014m
  Kjerne bilde med dybde: 2014-2016m
  2003-2006m
  2006-2008m
  2008-2011m
  2011-2014m
  2014-2016m
  Kjerne bilde med dybde: 2016-2019m
  Kjerne bilde med dybde: 2019-2022m
  Kjerne bilde med dybde: 2022-2024m
  Kjerne bilde med dybde: 2024-2027m
  Kjerne bilde med dybde: 2027-2030m
  2016-2019m
  2019-2022m
  2022-2024m
  2024-2027m
  2027-2030m
  Kjerne bilde med dybde: 2030-2031m
  Kjerne bilde med dybde: 2032-2034m
  Kjerne bilde med dybde: 2034-2037m
  Kjerne bilde med dybde: 2037-2039m
  Kjerne bilde med dybde: 2039-2042m
  2030-2031m
  2032-2034m
  2034-2037m
  2037-2039m
  2039-2042m
  Kjerne bilde med dybde: 2042-2045m
  Kjerne bilde med dybde: 2045-2047m
  Kjerne bilde med dybde: 2047-2050m
  Kjerne bilde med dybde: 3671-3676m
  Kjerne bilde med dybde: 3676-3681m
  2042-2045m
  2045-2047m
  2047-2050m
  3671-3676m
  3676-3681m
  Kjerne bilde med dybde: 3681-3684m
  Kjerne bilde med dybde: 3684-3688m
  Kjerne bilde med dybde: 4117-4121m
  Kjerne bilde med dybde: 4121-4124m
  Kjerne bilde med dybde: 4124-4128m
  3681-3684m
  3684-3688m
  4117-4121m
  4121-4124m
  4124-4128m
  Kjerne bilde med dybde: 4675-4678m
  Kjerne bilde med dybde: 4678-4680m
  Kjerne bilde med dybde:  
  Kjerne bilde med dybde:  
  Kjerne bilde med dybde:  
  4675-4678m
  4678-4680m
 • Palynologiske preparater i OD

  Palynologiske preparater i OD
  Prøve dybde
  Dybde enhet
  Prøve type
  Laboratorie
  360.0
  [m]
  DC
  OD
  380.0
  [m]
  DC
  OD
  450.0
  [m]
  DC
  OD
  480.0
  [m]
  DC
  OD
  500.0
  [m]
  DC
  OD
  530.0
  [m]
  DC
  OD
  560.0
  [m]
  DC
  OD
  600.0
  [m]
  DC
  OD
  610.0
  [m]
  SWC
  IKU
  640.0
  [m]
  DC
  OD
  680.0
  [m]
  DC
  OD
  698.0
  [m]
  SWC
  IKU
  702.0
  [m]
  SWC
  IKU
  717.0
  [m]
  SWC
  IKU
  725.0
  [m]
  SWC
  IKU
  728.5
  [m]
  SWC
  IKU
  737.0
  [m]
  SWC
  IKU
  743.0
  [m]
  SWC
  IKU
  750.0
  [m]
  DC
  OD
  770.0
  [m]
  DC
  OD
  783.0
  [m]
  SWC
  IKU
  790.0
  [m]
  DC
  OD
  810.0
  [m]
  DC
  OD
  830.0
  [m]
  DC
  OD
  836.0
  [m]
  SWC
  IKU
  850.0
  [m]
  DC
  OD
  870.0
  [m]
  DC
  OD
  890.0
  [m]
  DC
  OD
  910.0
  [m]
  DC
  OD
  921.0
  [m]
  SWC
  IKU
  930.0
  [m]
  DC
  OD
  948.0
  [m]
  SWC
  IKU
  980.0
  [m]
  SWC
  IKU
  1019.0
  [m]
  SWC
  IKU
  1057.0
  [m]
  SWC
  IKU
  1091.0
  [m]
  SWC
  IKU
  1101.0
  [m]
  SWC
  IKU
  1148.0
  [m]
  SWC
  IKU
  1165.0
  [m]
  SWC
  IKU
  1184.0
  [m]
  SWC
  IKU
  1222.0
  [m]
  SWC
  IKU
  1256.0
  [m]
  SWC
  IKU
  1267.5
  [m]
  SWC
  IKU
  1290.0
  [m]
  SWC
  IKU
  1305.0
  [m]
  SWC
  IKU
  1316.0
  [m]
  SWC
  IKU
  1373.0
  [m]
  SWC
  IKU
  1415.0
  [m]
  SWC
  IKU
  1440.0
  [m]
  SWC
  IKU
  1450.0
  [m]
  SWC
  IKU
  1460.0
  [m]
  SWC
  IKU
  1463.0
  [m]
  SWC
  IKU
  1465.0
  [m]
  SWC
  IKU
  1490.0
  [m]
  SWC
  IKU
  1516.0
  [m]
  SWC
  IKU
  1537.0
  [m]
  SWC
  IKU
  1557.0
  [m]
  SWC
  IKU
  1561.0
  [m]
  SWC
  IKU
  1572.5
  [m]
  SWC
  IKU
  1615.0
  [m]
  SWC
  IKU
  1626.0
  [m]
  SWC
  IKU
  1633.0
  [m]
  SWC
  IKU
  1637.0
  [m]
  SWC
  IKU
  1643.0
  [m]
  SWC
  IKU
  1657.4
  [m]
  SWC
  IKU
  1665.0
  [m]
  SWC
  IKU
  1671.0
  [m]
  SWC
  IKU
  1687.0
  [m]
  SWC
  IKU
  1705.0
  [m]
  SWC
  IKU
  1716.5
  [m]
  SWC
  IKU
  1717.0
  [m]
  SWC
  IKU
  1764.0
  [m]
  SWC
  IKU
  1785.0
  [m]
  SWC
  IKU
  1797.0
  [m]
  SWC
  IKU
  1820.0
  [m]
  SWC
  IKU
  1827.0
  [m]
  SWC
  IKU
  1842.5
  [m]
  SWC
  IKU
  1895.0
  [m]
  SWC
  IKU
  1897.6
  [m]
  C
  IKU
  1901.0
  [m]
  C
  ICHRON
  1960.5
  [m]
  C
  IKU
  1960.5
  [m]
  C
  ICHRON
  1963.6
  [m]
  C
  IKU
  1966.1
  [m]
  C
  ICHRON
  1966.1
  [m]
  C
  IKU
  1966.4
  [m]
  C
  IKU
  1974.5
  [m]
  C
  IKU
  1976.3
  [m]
  C
  IKU
  1976.4
  [m]
  C
  ICHRON
  1983.9
  [m]
  C
  ICHRON
  1984.5
  [m]
  C
  ICHRON
  1992.7
  [m]
  C
  ICHRON
  1992.7
  [m]
  C
  IKU
  1996.6
  [m]
  C
  ICHRON
  1998.5
  [m]
  C
  IKU
  2001.8
  [m]
  C
  ICHRON
  2005.6
  [m]
  C
  ICHRON
  2007.0
  [m]
  C
  IKU
  2007.8
  [m]
  C
  ICHRON
  2010.6
  [m]
  C
  ICHRON
  2015.7
  [m]
  C
  ICHRON
  2018.5
  [m]
  C
  ICHRON
  2018.6
  [m]
  C
  IKU
  2020.9
  [m]
  C
  ICHRON
  2021.7
  [m]
  C
  IKU
  2025.4
  [m]
  C
  ICHRON
  2027.2
  [m]
  C
  IKU
  2027.4
  [m]
  C
  ICHRON
  2031.5
  [m]
  C
  ICHRON
  2032.7
  [m]
  C
  ICHRON
  2034.4
  [m]
  C
  IKU
  2034.4
  [m]
  C
  ICHRON
  2038.8
  [m]
  C
  IKU
  2038.8
  [m]
  C
  ICHRON
  2041.7
  [m]
  C
  IKU
  2043.7
  [m]
  C
  ICHRON
  2046.7
  [m]
  C
  ICHRON
  2046.8
  [m]
  C
  IKU
  2048.2
  [m]
  C
  ICHRON
  2049.5
  [m]
  C
  ICHRON
  2068.0
  [m]
  C
  IKU
  2106.0
  [m]
  C
  IKU
  2120.9
  [m]
  C
  IKU
  2122.5
  [m]
  C
  IKU
  2142.0
  [m]
  C
  IKU
  2160.0
  [m]
  C
  IKU
  2180.0
  [m]
  C
  IKU
  2202.0
  [m]
  C
  IKU
  2215.0
  [m]
  C
  IKU
  2262.0
  [m]
  C
  IKU
  2278.0
  [m]
  C
  IKU
  2284.5
  [m]
  C
  IKU
  2326.0
  [m]
  SWC
  IKU
  2348.0
  [m]
  C
  UIB
  2350.0
  [m]
  SWC
  IKU
  2365.0
  [m]
  C
  UIB
  2378.0
  [m]
  C
  UIB
  2393.0
  [m]
  C
  UIB
  2393.0
  [m]
  C
  UIB
  2398.0
  [m]
  C
  UIB
  2408.0
  [m]
  SWC
  IKU
  2421.0
  [m]
  SWC
  IKU
  2425.0
  [m]
  C
  UIB
  2443.0
  [m]
  C
  UIB
  2468.0
  [m]
  C
  UIB
  2476.0
  [m]
  SWC
  IKU
  2498.0
  [m]
  SWC
  IKU
  2510.0
  [m]
  C
  UIB
  2512.0
  [m]
  SWC
  IKU
  2515.0
  [m]
  C
  UIB
  2523.0
  [m]
  C
  UIB
  2533.0
  [m]
  C
  UIB
  2547.0
  [m]
  SWC
  IKU
  2554.0
  [m]
  SWC
  IKU
  2570.0
  [m]
  C
  UIB
  2577.0
  [m]
  SWC
  IKU
  2587.9
  [m]
  SWC
  IKU
  2590.0
  [m]
  C
  UIB
  2622.0
  [m]
  SWC
  IKU
  2625.0
  [m]
  C
  UIB
  2636.0
  [m]
  SWC
  IKU
  2645.0
  [m]
  C
  UIB
  2647.1
  [m]
  SWC
  IKU
  2664.1
  [m]
  SWC
  IKU
  2686.0
  [m]
  SWC
  IKU
  2703.0
  [m]
  SWC
  IKU
  2728.0
  [m]
  SWC
  IKU
  2740.0
  [m]
  SWC
  IKU
  2785.0
  [m]
  SWC
  IKU
  2799.9
  [m]
  SWC
  IKU
  2814.9
  [m]
  SWC
  IKU
  2830.0
  [m]
  SWC
  IKU
  2843.0
  [m]
  SWC
  IKU
  2855.0
  [m]
  SWC
  IKU
  2867.0
  [m]
  SWC
  IKU
  2878.0
  [m]
  SWC
  IKU
  2890.0
  [m]
  SWC
  IKU
  2912.0
  [m]
  SWC
  IKU
  2922.0
  [m]
  SWC
  IKU
  2935.0
  [m]
  SWC
  IKU
  2943.0
  [m]
  SWC
  IKU
  2954.0
  [m]
  SWC
  IKU
  2964.0
  [m]
  SWC
  IKU
  2981.9
  [m]
  SWC
  IKU
  2992.0
  [m]
  SWC
  IKU
  3018.0
  [m]
  SWC
  IKU
  3026.9
  [m]
  SWC
  IKU
  3038.0
  [m]
  SWC
  IKU
  3051.9
  [m]
  SWC
  IKU
  3061.0
  [m]
  SWC
  IKU
  3072.0
  [m]
  SWC
  IKU
  3085.0
  [m]
  SWC
  IKU
  3103.0
  [m]
  SWC
  IKU
  3120.0
  [m]
  SWC
  IKU
  3131.0
  [m]
  SWC
  IKU
  3157.0
  [m]
  SWC
  IKU
  3200.0
  [m]
  SWC
  IKU
  3222.0
  [m]
  SWC
  IKU
  3234.0
  [m]
  SWC
  IKU
  3265.0
  [m]
  SWC
  IKU
  3294.0
  [m]
  SWC
  IKU
  3319.0
  [m]
  SWC
  IKU
  3326.0
  [m]
  SWC
  IKU
  3349.0
  [m]
  SWC
  IKU
  3367.0
  [m]
  SWC
  IKU
  3391.0
  [m]
  SWC
  IKU
  3413.0
  [m]
  SWC
  IKU
  3432.0
  [m]
  SWC
  IKU
  3489.0
  [m]
  SWC
  IKU
  3497.0
  [m]
  SWC
  IKU
  3532.0
  [m]
  SWC
  IKU
  3551.0
  [m]
  SWC
  IKU
  3568.0
  [m]
  SWC
  IKU
  3591.0
  [m]
  SWC
  IKU
  3599.0
  [m]
  SWC
  IKU
  3624.0
  [m]
  SWC
  IKU
  3648.0
  [m]
  SWC
  IKU
  3667.5
  [m]
  SWC
  IKU
  3682.3
  [m]
  C
  OD
  3682.5
  [m]
  C
  IKU
  3703.0
  [m]
  SWC
  IKU
  3713.0
  [m]
  SWC
  IKU
  3734.0
  [m]
  SWC
  IKU
  3750.5
  [m]
  SWC
  IKU
  3763.5
  [m]
  SWC
  IKU
  3789.0
  [m]
  SWC
  IKU
  3828.0
  [m]
  SWC
  IKU
  3864.0
  [m]
  SWC
  IKU
  3899.5
  [m]
  SWC
  IKU
  3982.0
  [m]
  SWC
  IKU
  4059.0
  [m]
  SWC
  IKU
  4077.5
  [m]
  SWC
  IKU
  4104.0
  [m]
  SWC
  IKU
  4121.1
  [m]
  C
  IKU
  4121.2
  [m]
  C
  IKU
  4121.2
  [m]
  C
  OD
  4123.8
  [m]
  C
  IKU
  4123.9
  [m]
  C
  IKU
  4126.8
  [m]
  C
  IKU
  4130.0
  [m]
  SWC
  IKU
  4141.5
  [m]
  SWC
  IKU
  4158.0
  [m]
  SWC
  IKU
  4224.0
  [m]
  SWC
  IKU
  4250.0
  [m]
  SWC
  IKU
  4273.0
  [m]
  SWC
  IKU
  4292.5
  [m]
  SWC
  IKU
  4310.0
  [m]
  SWC
  IKU
  4335.0
  [m]
  SWC
  IKU
  4360.5
  [m]
  SWC
  IKU
  4398.0
  [m]
  SWC
  IKU
  4417.0
  [m]
  SWC
  IKU
  4434.0
  [m]
  SWC
  IKU
  4448.5
  [m]
  SWC
  IKU
  4535.5
  [m]
  SWC
  IKU
 • Oljeprøver i OD

  Oljeprøver i OD
  Test type
  Flaske nummer
  Topp dyp
  MD [m]
  Bunn dyp
  MD [m]
  Væske type
  Test tidspunkt
  Prøver tilgjengelig
  DST
  1985.00
  1991.00
  CONDENSATE
  03.09.1981 - 00:00
  YES
 • Litostratigrafi

 • Spleisede logger

  Spleisede logger
  Dokument navn
  Dokument format
  Dokument størrelse [KB]
  pdf
  0.92
 • Geokjemisk informasjon

  Geokjemisk informasjon
  Dokument navn
  Dokument format
  Dokument størrelse [KB]
  pdf
  6.13
  pdf
  2.79
 • Dokumenter – eldre OD WDSS rapporter og andre relaterte dokumenter

  Dokumenter – eldre OD WDSS rapporter og andre relaterte dokumenter
  Dokument navn
  Dokument format
  Dokument størrelse [KB]
  pdf
  0.12
  pdf
  0.36
 • Dokumenter – rapportert av utvinningstillatelsen (frigitt ihht til regelverk)

  Dokumenter – rapportert av utvinningstillatelsen (frigitt ihht til regelverk)
  Dokument navn
  Dokument format
  Dokument størrelse [KB]
  pdf
  16.22
  pdf
  3.33
 • Borestrengtester (DST)

  Borestrengtester (DST)
  Test nummer
  Fra dybde MD
  [m]
  Til dybde MD
  [m]
  Reduksjonsventil størrelse
  [mm]
  1.0
  2562
  2568
  25.1
  2.0
  1985
  1991
  68.3
  3.0
  1944
  1950
  23.1
  Borestrengtester (DST)
  Test nummer
  Endelig avstengningstrykk
  [MPa]
  Endelig strømningstrykk
  [MPa]
  Bunnhullstrykk
  [MPa]
  Borehullstemperatur
  [°C]
  1.0
  77
  2.0
  66
  3.0
  66
  Borestrengtester (DST)
  Test nummer
  Olje produksjon
  [Sm3/dag]
  Gass produksjon
  [Sm3/dag]
  Oljetetthet
  [g/cm3]
  Gasstyngde rel. luft
  GOR
  [m3/m3]
  1.0
  25
  418000
  0.755
  0.620
  16624
  2.0
  3.0
  53
  758000
  0.722
  0.630
  14425
 • Logger

  Logger
  Type logg
  Topp dyp for logg [m]
  Bunn dyp for logg [m]
  CALI
  3096
  4675
  CBL
  1850
  2002
  CBL VDL
  1850
  3096
  CST
  610
  1305
  CST
  1316
  1717
  CST
  1747
  2370
  CST
  2394
  3061
  CST
  2785
  3103
  CST
  3120
  3703
  CST
  3713
  4417
  CST
  3713
  4177
  CST
  3920
  4670
  CST
  4195
  4670
  CST
  4195
  4670
  CYBERDIP
  500
  1719
  CYBERDIP
  2200
  3116
  CYBERDIP
  3096
  4675
  DLL MSFL GR
  1850
  2164
  DLL MSFL GR
  2400
  3115
  DLL MSFL GR
  3525
  3913
  FIL
  2800
  3115
  HDT
  500
  4675
  ISF BHC GR
  500
  1721
  ISF LSS GR
  189
  512
  ISF LSS GR
  1707
  4674
  LDT CNL GR CAL
  500
  4675
  LDT GR CAL
  312
  513
  NGS
  1850
  2100
  RFT
  1888
  2148
  RFT
  2165
  3004
  RFT
  3141
  3281
  RFT
  3555
  3859
  RFT
  3766
  3780
  VELOCITY
  727
  4671
  WFT
  1850
  2100
 • Foringsrør og formasjonsstyrketester

  Foringsrør og formasjonsstyrketester
  Type utforing
  Utforing diam.
  [tommer]
  Utforing dybde
  [m]
  Brønnbane diam.
  [tommer]
  Brønnbane dyp
  [m]
  LOT/FIT slam eqv.
  [g/cm3]
  Type formasjonstest
  CONDUCTOR
  30
  312.0
  36
  313.0
  0.00
  LOT
  SURF.COND.
  20
  502.0
  26
  515.0
  1.74
  LOT
  INTERM.
  13 3/8
  1710.0
  17 1/2
  1724.0
  1.92
  LOT
  INTERM.
  9 5/8
  3101.0
  12 1/4
  3116.0
  2.08
  LOT
  OPEN HOLE
  4680.0
  8 3/8
  4680.0
  0.00
  LOT
 • Boreslam

  Boreslam
  Dybde MD [m]
  Egenvekt, slam [g/cm3]
  Viskositet, slam [mPa.s]
  Flytegrense [Pa]
  Type slam
  Dato, måling
  515
  1.12
  51.0
  12.0
  WATER BASED
  1625
  1.18
  65.0
  20.0
  WATER BASED
  1888
  1.36
  46.0
  8.0
  WATER BASED
  2354
  1.36
  48.0
  9.0
  WATER BASED
  2985
  1.40
  48.0
  4.0
  WATER BASED
  3117
  1.53
  60.0
  6.0
  WATER BASED
  3532
  1.59
  49.0
  6.0
  WATER BASED
  3884
  1.89
  54.0
  8.5
  WATER BASED
  4103
  1.93
  54.0
  11.0
  WATER BASED
  4680
  1.93
  68.0
  22.0
  WATER BASED
 • Tynnslip i OD

  Tynnslip i OD
  Dybde
  Enhet
  4679.71
  [m ]
  4124.00
  [m ]
  4119.74
  [m ]
  3684.90
  [m ]
  3675.60
  [m ]
  3671.20
  [m ]
  2048.15
  [m ]
 • Trykkplott

  Trykkplott
  Porertrykksdataene kommer fra logging i brønnen hvis ingen annen kilde er oppgitt. I noen brønner der trykk ikke er logget, er det brukt informasjon fra formasjonstester eller brønnspark. Trykkdataene er rapportert inn til Oljedirektoratet og videre prosessert og kvalitetssikret av IHS Markit.
  Trykkplott
  Dokument navn
  Dokument format
  Dokument størrelse [KB]
  pdf
  0.29