Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
30.09.2023 - 01:36
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

7128/4-1

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Brønnbane navn
  Offisielt navn på brønnbanen ihht ODs retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  7128/4-1
  Type
  Brønnbanetype. Lovlige verdier: EXPLORATION, DEVELOPMENT, OTHER (se 'Formål' for mer informasjon)
  EXPLORATION
  Formål
  Endelig klassifisering av brønnbanen.

  Lovlige verdier for letebrønnbaner: WILDCAT, APPRAISAL, WILDCAT-CCS, APPRAISAL-CCS.

  Lovlige verdier for utvinningsbrønnbaner:
  OBSERVATION, PRODUCTION, INJECTION, INJECTION-CCS, OBSERVATION-CCS.

  Lovlig verdier for andre brønnbaner:
  SOIL DRILLING (boring ifm trase og andre grunnundersøkelser som gjøres for å undersøke grunnforholdene i forkant av plassering av innretninger),
  SHALLOW GAS (undersøke grunn gass før første boring på lokasjon),
  PILOT (undersøke geologi og væskekontakter for plassering av hovedbrønnbanen),
  SCIENTIFIC (bores ihhtLov om vitenskapelige undersøkelser),
  STRATIGRAPHIC (bores ihht Petroleumsloven §2-1).
  WILDCAT
  Status
  Status for brønnbanen. Lovlige verdier:

  BLOWOUT: Det har vært blowout i brønnen.
  CLOSED: Utvinningsbrønnbane som er stengt for produksjon/injeksjon i kortere eller lengre periode. Statusen er også brukt på ferdig borete brønnbaner, der månedlig produksjon/injeksjon ikke har blitt rapportert enda.
  DRILLING: Brønnen er i borefasen. Kan være i aktiv boring, logging, testing eller plugging.
  JUNKED: Boringen ble avsluttet pga tekniske problemer,
  P&A: For letebrønnbane: brønnbanen er plugget og forlatt, og kan ikke re-entres for videre bruk. For utvinningsbrønnbane: produksjon/injeksjon er avsluttet og brønnen er plugget. Brønnhodet er fjernet eller på annet vis gjort utilgjengelig for nye brønnoperasjoner.
  PLUGGED: Brønnbane som er plugget, men øvre deler av brønnbanen kan brukes til å bore nye sidesteg mot nye boremål.
  PRODUCING: Det ble produsert fra brønnbanen ved operatørens siste månedlige innrapportering til OD.
  INJECTING: Det ble injisert i brønnbanen ved operatørens siste månedlige innrapportering til OD.
  SUSPENDED: Brønnbane der boringen er midlertidig stoppet. Rettighetshaverne planlegger å fortsette boringen på et senere tidspunkt.
  WILL NEVER BE DRILLED: Brønnbane som er registrert med navn og WellID av OD, men som av ulike årsaker ikke vil bli boret.
  P&A
  Faktakart i nytt vindu
  Hovedområde
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Lovlige verdier: BARENTS SEA, NORWEGIAN SEA, NORTH SEA.
  BARENTS SEA
  Funn
  Navn på funnet som brønnbanen er relatert til.
  Brønn navn
  Offisielt navn på brønnen som brønnbanen tilhører ihht ODs retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  7128/4-1
  Seismisk lokalisering
  Brønnbanens lokalisering (ved spud-posisjon) på seismiske linjer. SP: Skuddpunkt.
  ST 9103-417 & SP. 288
  Utvinningstillatelse
  Offisielt navn på utvinningstillatelsen som brønnbanen ble boret eller planlegges boret ut fra (brønnhodeposisjonen).
  Boreoperatør
  Navn på rettighetshaver som på vegne av den aktive utvinningstillatelsen (ved brønnhodeposisjon) starter boreoperasjonen. Dette tilsvarer vanligvis operatørselskapet for den aktuelle utvinningstillatelsen.
  Den norske stats oljeselskap a.s
  Boretillatelse
  Boretillatelsesnummer sammen med versjon av boretillatelsen som angitt i boretillatelsen gitt av OD.
  779-L
  Boreinnretning
  ODs navn på innretningen som brønnbanen ble boret fra.
  Boredager
  Antall dager fra borestart til boreslutt.
  72
  Borestart
  Dato borekrona trengte gjennom jordskorpa. For sidesteg: Datoen ny formasjon blir boret, se også utboringsdyp.
  17.12.1993
  Boreslutt
  Letebrønner fra flyttbare innretninger:
  For flytende innretninger - dato når ankerhåndteringen startet.For oppjekkbare innretninger - dato for oppstart av nedjekking.
  Letebrønner fra faste innretninger og alle utvinningsbrønner:
  Dato for når totalt dyp er nådd og siste foringsrør, casing eller screen er satt. Ved umiddelbar plugging av brønnbanen, tilsvarer boreslutt datoen siste plugg er satt.
  26.02.1994
  Frigitt dato
  Dato for når rådata som er innrapportert til myndighetene fra brønnen ikke lenger er undergitt taushetsplikt. Normalt ca 2 år etter boreslutt. Kan være tidligere hvis arealet for utvinningstillatelsen er tilbakelevert.
  26.02.1996
  Publiseringsdato
  Dato kvalitetskontroll av informasjon om brønnbanen ble ferdig, slik at den kan publiseres på internett som en 'Well Data Summary Sheet brønnbane', dvs. med mer informasjon tilgjengelig enn for andre brønnbaner.
  11.04.2003
  Opprinnelig formål
  Formålet med brønnbanen definert før borestart.Lovlige verdier for letebrønnbaner: WILDCAT, APPRAISAL, WILDCAT-CCS, APPRAISAL-CCS. Eksempler på lovlige verdier for utvinningsbrønnbaner: OBSERVATION, PRODUCTION, INJECTION.
  WILDCAT
  Gjenåpnet
  Status om brønnbanen er gjenåpnet (YES) eller ikke (NO). Når en teller antall brønnbaner på norsk sokkel, teller en bare de som ikke er gjenåpnet (NO).
  NO
  Innhold
  For letebrønnbaner, funn status.

  Lovlige verdier: DRY, SHOWS (spor av hydrokarboner), GAS, GAS/CONDENSATE, OIL eller OIL/GAS.
  SHOWS (GAS SHOWS, OIL SHOWS eller OIL/GAS SHOWS) er oppdaget som fluorescerende kutt (organisk ekstrakt), lukt av petroleum, eller synlig belegg på borekaks eller borekjerner, eller som økte gassavlesninger i slamloggerens detekteringsutstyr.
  Lovlige verdier for WILDCAT-CCS og APPRAISAL-CCS: WATER

  For utvinningsbrønnbaner, type produsert eller injisert fluid.
  Lovlige verdier: WATER, CUTTINGS, NOT AVAILABLE, OIL, GAS/CONDENSATE, OIL/GAS, CO2, GAS, WATER/GAS, NOT APPLICABLE.
  OIL/GAS
  Funnbrønnbane
  Indikator som forteller om brønnbanen påviste et nytt funn. Lovlige verdier: YES, NO. For brønnbaner der resultatet ikke er pressemeldt eller på annet vis avklart, blir «NO» benyttet.
  YES
  1. nivå med hydrokarboner, alder
  Alder på litostratigrafisk enhet, 1. nivå, hvor petroleum er blitt påvist. Eksempler på lovlige verdier: CRETACEOUS, EARLY CRETACEOUS, LATE JURASSIC, EOCENE. Se NPD bulletins for mer informasjon.
  LATE PERMIAN
  1. nivå med hydrokarboner, formasjon.
  Navn på litostratigrafisk enhet, 1. nivå, hvor hydrokarboner er blitt påvist. Vises bare på brønner som er frigitt. Eksempler på lovlige verdier: BASEMENT, COOK FM, EKOFISK FM, HEIMDAL FM, SANDNES FM, SOGNEFJORD FM, TARBERT FM, BRENT GP. Se NPD bulletins for mer informasjon.
  RØYE FM
  Avstand, boredekk - midlere havflate [m]
  Avstand i meter mellom boredekk og midlere havnivå (RKB).
  24.0
  Vanndybde ved midlere havflate [m]
  Dybde i meter mellom midlere havflate og havbunn.
  370.0
  Totalt målt dybde (MD) [m RKB]
  Målt lengde av brønnbanen fra boredekket til bunnen av brønnbanen ("driller`s depth").
  2530.0
  Totalt vertikalt dybde (TVD) [m RKB]
  Vertikalt dybde fra dypet ved slutten av brønnbanen til boredekket. Vises bare på brønner som er frigitt. Referert til som sant vertikalt dyp (TVD: TrueVerticalDepth).
  2528.1
  Maks inklinasjon [°]
  Maksimum avvik, i grader, fra vertikal brønnbane. Vises bare på brønner som er frigitt.
  4.8
  Temperatur ved bunn av brønnbanen [°C]
  Estimert temperatur ved bunnen av brønnbanen. Vises bare på brønner som er frigitt. Se beskrivelse.
  82
  Eldste penetrerte alder
  Alder (iflg. Geologic Time Scale 2004 by F. M. Gradstein, et al. (2004)) til den eldste formasjonen det er blitt boret gjennom. Kan avvike fra alder ved TD for eksempel i avviksbrønner. Eksempler for lovlige verdier: CRETACEOUS, EARLY CRETACEOUS, LATE JURASSIC, EARLY PERMIAN, EARLY TRIASSIC, EOCENE.
  PRE-DEVONIAN
  Eldste penetrerte formasjon
  Navn på den eldste litostratigrafiske enheten som brønnbanen har penetrert. Vises bare på brønner som er frigitt. I de fleste brønnbaner er dette formasjonen eller gruppen påtruffet i bunnen av brønnbanen. Kan avvike fra formasjonen eller gruppen ved TD for eksempel i brønnbaner som er boret med høy avvik eller gjennom forkastninger. Eksempler på lovlige verdier: AMUNDSEN FM, BALDER FM, BASEMENT, BLODØKS FM, BRYNE FM, BURTON FM, COOK FM, DRAKE FM, DRAUPNE FM, EKOFISK FM, SHETLAND GP.
  BASEMENT
  Geodetisk datum
  Referansesystem for koordinater. Eksempel på lovlige verdier: ED50.
  ED50
  NS grader
  Geografisk koordinat for brønnhode, nord-sør grader.
  71° 32' 27.33'' N
  ØV grader
  Geografisk koordinat for brønnhode, øst-vest grader.
  28° 4' 54.08'' E
  NS UTM [m]
  Universal Transverse Mercator koodinat for brønnhode, nord-sør.
  7938285.08
  ØV UTM [m]
  Universal Transverse Mercator koodinat for brønnhode, øst-vest.
  538226.27
  UTM sone
  Universal Transverse Mercator sone. Eksempel på lovlige verdier: 31, 32, 33, 34.
  35
  NPDID for brønnbanen
  ODs entydige nøkkel for brønnbanen.
  2049
 • Brønnhistorie

  General
  Well 7128/4-1 is located in the Finmark Øst area. The main objective for the well was to test the potential for hydrocarbons in Visean sandstone on the "Omd Vest" structure. The secondary objective was to test the hydrocarbon potential, reservoir and trap possibilities of the Asselian - Sakmarian carbonates and the upper Permian succession.
  Operations
  Exploration well 7128/4-1 was spudded with the semi-submersible installation "Ross Rig" on 17 December 1993 and drilled to TD at 2530 m in pre-Devonian basement rocks, 27 m below base of the Early Carboniferous Soldogg Formation. The well was drilled with seawater and bentonite / CMC EHV spud mud down to 770 m and with GYP/PAC mud from 770 m to TD.
  The well penetrated Quaternary, Tertiary, Triassic, Permian, and Carboniferous sediments. The Cretaceous and Jurassic sequences were not present. Gas chromatography readings during drilling and log evaluation indicated gas saturation in the primary target. The sandstone was very tight and therefore not production tested. However, the Late Permian spiculite was partly very porous and permeable with a gas cap over moveable oil. A GOC was indicated at 1575 m.
  A total of five conventional cores were cut in the well 1574 m t 1577 m (Late Permian Røye Formation), 1814 m to 1837 m (Isbjørn and Ørn Formations of  Early Permian age), 1837 m to 1865 m (Early Permian Ørn Formation), 2362 m to 2389.47 m (Early Carboniferous Soldogg Formation), and 2526 m to 2530 m (Pre-Devonian basement).
  FMT wire line samples were obtained from three levels: 1572.7 m, 1576 m, and 1588.8 m. In the FMT samples taken at 1572.7 m, the 10-litre chamber contained 0.106 m3 of gas with an initial pressure of 8274 kPa. The 4-litre chamber contained 183 litre of gas, 0.5 ml of oil and 1380 ml of water/mud filtrate. Geco measured the density of the gas to 0.637 (air = l). For the samples taken at 1576 m the 10 litre chamber contained 2,5 litre of oil with a density of 0.81 g/cm3, 0.190 m3 of gas and the total liquid (mud filtrate + oil) volume was 9.3 litre. The 4 litre chamber contained 63.5 litre of gas, 225 ml of oil and the water volume was not possible to measure due to water leakage past the piston when the Geco transferred from FMT bottle to a PVT bottle. The gas gravity was measured to 0.790 (air = l). The oil density of stabilized oil was measured to 0.817 g/cm3 at 15 °C. One 10-litre sample taken at 1588.8 m contained 2.5 litre of mud filtrate. The sampling aborted after 4 hrs and 17 min. The well was permanently abandoned on 26 February 1994 as an oil and gas discovery.
  Testing
  Two zones were perforated and tested: Test no. 1 from 1592 -1610 m, and test no. 2 from 1577 -1586 m. For test no. 1 both diesel and Nitrogen was used to increase the under-balance, but the well did not flow. Finally, after stimulation with HCl test no. 1 produced 320 000 Sm3/d gas, 17 m3/d oil, and 70 m3/d water on a 72 mm choke. The HCl stimulation may have affected the cement, and the producing interval was probably the porous spiculite at 1569 m to 1590 m. Test no. 2 produced 215 000 Sm3/d gas, 15 m3/d oil, and 85 m3/d water on a 25.4 mm choke.
  l>
 • Borekaks i OD

  Borekaks i OD
  Borekaks tilgjengelig for prøvetaking?
  YES
  Borekaks i OD
  Borekaksprøve, topp dybde [m]
  Borekaksprøve, bunn dybde [m]
  780.00
  2529.00
 • Borekjerner i OD

  Borekjerner i OD
  Kjerneprøve nummer
  Kjerneprøve - topp dybde
  Kjerneprøve - bunn dybde
  Kjerneprøve dybde - enhet
  1
  1574.0
  1576.3
  [m ]
  2
  1814.0
  1836.0
  [m ]
  3
  1837.0
  1865.7
  [m ]
  4
  2362.0
  2389.5
  [m ]
  5
  2526.0
  2528.5
  [m ]
  Borekjerner i OD
  Total kjerneprøve lengde [m]
  82.9
  Borekjerner i OD
  Kjerner tilgjengelig for prøvetaking?
  YES
 • Kjernebilder

  Kjernebilder
  Kjerne bilde med dybde: 1574-1576m
  Kjerne bilde med dybde: 1814-1818m
  Kjerne bilde med dybde: 1818-1822m
  Kjerne bilde med dybde: 1822-1826m
  Kjerne bilde med dybde: 1826-1830m
  1574-1576m
  1814-1818m
  1818-1822m
  1822-1826m
  1826-1830m
  Kjerne bilde med dybde: 1830-1834m
  Kjerne bilde med dybde: 1834-1836m
  Kjerne bilde med dybde: 1837-1841m
  Kjerne bilde med dybde: 1841-1845m
  Kjerne bilde med dybde: 1845-1849m
  1830-1834m
  1834-1836m
  1837-1841m
  1841-1845m
  1845-1849m
  Kjerne bilde med dybde: 1849-1853m
  Kjerne bilde med dybde: 1853-1857m
  Kjerne bilde med dybde: 1857-1861m
  Kjerne bilde med dybde: 1861-1865m
  Kjerne bilde med dybde: 1865-1866m
  1849-1853m
  1853-1857m
  1857-1861m
  1861-1865m
  1865-1866m
  Kjerne bilde med dybde: 2362-2366m
  Kjerne bilde med dybde: 2362-2466m
  Kjerne bilde med dybde: 2366-2370m
  Kjerne bilde med dybde: 2366-2470m
  Kjerne bilde med dybde: 2370-2374m
  2362-2366m
  2362-2466m
  2366-2370m
  2366-2470m
  2370-2374m
  Kjerne bilde med dybde: 2370-2474m
  Kjerne bilde med dybde: 2374-2378m
  Kjerne bilde med dybde: 2374-2478m
  Kjerne bilde med dybde: 2378-2382m
  Kjerne bilde med dybde: 2378-2482m
  2370-2474m
  2374-2378m
  2374-2478m
  2378-2382m
  2378-2482m
  Kjerne bilde med dybde: 2382-2386m
  Kjerne bilde med dybde: 2382-2486m
  Kjerne bilde med dybde: 2386-2390m
  Kjerne bilde med dybde: 2386-2489m
  Kjerne bilde med dybde: 2526-2529m
  2382-2386m
  2382-2486m
  2386-2390m
  2386-2489m
  2526-2529m
 • Palynologiske preparater i OD

  Palynologiske preparater i OD
  Prøve dybde
  Dybde enhet
  Prøve type
  Laboratorie
  892.0
  [m]
  SWC
  STATO
  925.0
  [m]
  SWC
  STATO
  981.0
  [m]
  SWC
  STATO
  1055.0
  [m]
  SWC
  STATO
  1281.0
  [m]
  SWC
  STATO
  1323.5
  [m]
  SWC
  STATO
  1339.0
  [m]
  SWC
  STATO
  1399.0
  [m]
  SWC
  STATO
  1514.5
  [m]
  SWC
  STATO
  1538.0
  [m]
  SWC
  STATO
  1543.0
  [m]
  SWC
  STATO
  1555.0
  [m]
  SWC
  STATO
  1561.0
  [m]
  SWC
  STATO
  1566.0
  [m]
  SWC
  STATO
  1568.5
  [m]
  SWC
  STATO
  1668.0
  [m]
  SWC
  STATO
  1682.5
  [m]
  SWC
  STATO
  1693.0
  [m]
  SWC
  STATO
  1701.5
  [m]
  SWC
  STATO
  1814.7
  [m]
  C
  STATO
  1819.6
  [m]
  C
  STATO
  1824.9
  [m]
  C
  STATO
  1828.2
  [m]
  C
  STATO
  1851.5
  [m]
  C
  STATO
  2009.0
  [m]
  SWC
  STATO
  2015.3
  [m]
  SWC
  STATO
  2057.0
  [m]
  SWC
  STATO
  2058.0
  [m]
  DC
  UIB
  2061.0
  [m]
  DC
  UIB
  2073.0
  [m]
  DC
  UIB
  2082.0
  [m]
  DC
  UIB
  2091.0
  [m]
  SWC
  STATOIL
  2094.0
  [m]
  DC
  UIB
  2097.0
  [m]
  DC
  UIB
  2103.0
  [m]
  SWC
  STATOIL
  2106.0
  [m]
  DC
  UIB
  2115.0
  [m]
  DC
  UIB
  2124.0
  [m]
  DC
  UIB
  2130.8
  [m]
  SWC
  STATOIL
  2133.0
  [m]
  DC
  UIB
  2145.0
  [m]
  DC
  UIB
  2160.0
  [m]
  DC
  UIB
  2169.0
  [m]
  DC
  UIB
  2170.0
  [m]
  SWC
  STATOIL
  2181.0
  [m]
  DC
  UIB
  2182.0
  [m]
  SWC
  STATOIL
  2205.0
  [m]
  DC
  UIB
  2211.0
  [m]
  SWC
  STATOIL
  2214.0
  [m]
  DC
  UIB
  2220.0
  [m]
  DC
  UIB
  2243.5
  [m]
  SWC
  STATOIL
  2244.0
  [m]
  DC
  UIB
  2253.0
  [m]
  DC
  UIB
  2256.0
  [m]
  DC
  UIB
  2257.0
  [m]
  SWC
  STATOIL
  2280.0
  [m]
  DC
  UIB
  2282.0
  [m]
  SWC
  STATOIL
  2283.0
  [m]
  DC
  UIB
  2286.0
  [m]
  DC
  UIB
  2286.0
  [m]
  SWC
  STATOIL
  2286.0
  [m]
  DC
  UIB
  2295.0
  [m]
  DC
  UIB
  2311.0
  [m]
  SWC
  STATOIL
  2313.0
  [m]
  DC
  UIB
  2328.0
  [m]
  DC
  UIB
  2331.5
  [m]
  SWC
  STATOIL
  2331.5
  [m]
  SWC
  STATOI
  2337.0
  [m]
  DC
  UIB
  2342.0
  [m]
  SWC
  STATOIL
  2343.0
  [m]
  DC
  UIB
  2343.0
  [m]
  DC
  UIB
  2349.0
  [m]
  DC
  UIB
  2349.0
  [m]
  DC
  UIB
  2358.0
  [m]
  DC
  UIB
  2358.0
  [m]
  DC
  UIB
  2363.7
  [m]
  SWC
  STATOIL
  2364.0
  [m]
  DC
  UIB
  2366.2
  [m]
  C
  UIB
  2366.6
  [m]
  C
  UIB
  2367.2
  [m]
  C
  UIB
  2368.7
  [m]
  C
  UIB
  2368.9
  [m]
  C
  STATOIL
  2375.3
  [m]
  C
  STATOI
  2376.0
  [m]
  C
  UIB
  2376.4
  [m]
  C
  UIB
  2376.6
  [m]
  C
  UIB
  2379.0
  [m]
  DC
  UIB
  2381.6
  [m]
  C
  STATOIL
  2384.5
  [m]
  C
  UIB
  2384.7
  [m]
  C
  UIB
  2385.6
  [m]
  C
  UIB
  2385.8
  [m]
  C
  UIB
  2386.1
  [m]
  C
  UIB
  2386.5
  [m]
  C
  UIB
  2389.2
  [m]
  C
  UIB
  2389.5
  [m]
  C
  STATOIL
  2391.0
  [m]
  DC
  UIB
  2394.0
  [m]
  DC
  UIB
  2396.0
  [m]
  SWC
  STATOIL
  2448.0
  [m]
  DC
  UIB
  2450.0
  [m]
  SWC
  STATOIL
  2472.0
  [m]
  DC
  UIB
  2527.4
  [m]
  DC
  UIB
 • Oljeprøver i OD

  Oljeprøver i OD
  Test type
  Flaske nummer
  Topp dyp
  MD [m]
  Bunn dyp
  MD [m]
  Væske type
  Test tidspunkt
  Prøver tilgjengelig
  DST
  DST1-1A
  1610.00
  1595.00
  09.02.1994 - 00:00
  YES
  DST
  DST1A-1B
  1610.00
  1577.00
  10.02.1994 - 21:00
  YES
  DST
  DST2
  1577.00
  0.00
  17.02.1994 - 14:15
  YES
 • Litostratigrafi

 • Spleisede logger

  Spleisede logger
  Dokument navn
  Dokument format
  Dokument størrelse [KB]
  pdf
  0.41
 • Geokjemisk informasjon

  Geokjemisk informasjon
  Dokument navn
  Dokument format
  Dokument størrelse [KB]
  pdf
  1.84
  pdf
  1.03
  pdf
  1.91
  pdf
  5.05
 • Dokumenter – rapportert av utvinningstillatelsen (frigitt ihht til regelverk)

  Dokumenter – rapportert av utvinningstillatelsen (frigitt ihht til regelverk)
  Dokument navn
  Dokument format
  Dokument størrelse [KB]
  pdf
  51.84
 • Borestrengtester (DST)

  Borestrengtester (DST)
  Test nummer
  Fra dybde MD
  [m]
  Til dybde MD
  [m]
  Reduksjonsventil størrelse
  [mm]
  1.0
  1592
  1610
  72.0
  2.0
  1577
  1586
  25.4
  Borestrengtester (DST)
  Test nummer
  Endelig avstengningstrykk
  [MPa]
  Endelig strømningstrykk
  [MPa]
  Bunnhullstrykk
  [MPa]
  Borehullstemperatur
  [°C]
  1.0
  2.0
  30.000
  Borestrengtester (DST)
  Test nummer
  Olje produksjon
  [Sm3/dag]
  Gass produksjon
  [Sm3/dag]
  Oljetetthet
  [g/cm3]
  Gasstyngde rel. luft
  GOR
  [m3/m3]
  1.0
  17
  320000
  18823
  2.0
  15
  215000
  0.797
  0.638
  14333
 • Logger

  Logger
  Type logg
  Topp dyp for logg [m]
  Bunn dyp for logg [m]
  CBIL GR
  1502
  2469
  CBL VDL GR
  1100
  1502
  DIFL ACL ZDL CNL GR
  1502
  2023
  DIFL ACL ZDL GR
  750
  1517
  DIFL ACL ZDL GR
  2432
  2530
  DIFL MAC SL GR
  1502
  2471
  DLL MLL GR
  1540
  1718
  FMT
  1570
  1594
  FMT GR
  1573
  1574
  FMT GR
  1576
  1576
  FMT GR
  1585
  1589
  FMT GR
  1594
  2447
  FMT GR
  1594
  2420
  FMT GR
  1658
  1685
  MWD
  460
  2526
  SHDT GR
  1503
  2463
  SWC GR
  756
  1515
  SWC GR
  1533
  1691
  SWC GR
  1693
  2072
  SWC GR
  2076
  2467
  VSP GR
  493
  2460
  ZDL CNL GR
  1988
  2469
 • Foringsrør og formasjonsstyrketester

  Foringsrør og formasjonsstyrketester
  Type utforing
  Utforing diam.
  [tommer]
  Utforing dybde
  [m]
  Brønnbane diam.
  [tommer]
  Brønnbane dyp
  [m]
  LOT/FIT slam eqv.
  [g/cm3]
  Type formasjonstest
  CONDUCTOR
  30
  455.0
  36
  455.0
  0.00
  LOT
  INTERM.
  20
  750.0
  26
  750.0
  1.40
  LOT
  INTERM.
  13 3/8
  1502.0
  17 1/2
  1504.0
  1.74
  LOT
  INTERM.
  9 5/8
  2432.0
  12 1/4
  2432.0
  1.50
  LOT
  OPEN HOLE
  2530.0
  8 1/2
  2530.0
  0.00
  LOT
  OPEN HOLE
  2530.0
  8 1/2
  0.0
  0.00
  LOT
 • Boreslam

  Boreslam
  Dybde MD [m]
  Egenvekt, slam [g/cm3]
  Viskositet, slam [mPa.s]
  Flytegrense [Pa]
  Type slam
  Dato, måling
  715
  1.20
  15.0
  WATER BASED
  770
  1.12
  17.0
  WATER BASED
  815
  1.03
  17.0
  WATER BASED
  1307
  1.20
  18.0
  WATER BASED
  1495
  1.20
  15.0
  WATER BASED
  1525
  1.20
  18.0
  WATER BASED
  1589
  1.12
  WATER BASED
  1701
  1.20
  19.0
  WATER BASED
  1814
  1.20
  19.0
  WATER BASED
  1951
  1.20
  21.0
  WATER BASED
  2092
  1.20
  23.0
  WATER BASED
  2141
  1.20
  26.0
  WATER BASED
  2356
  1.20
  26.0
  WATER BASED
  2468
  1.10
  9.0
  WATER BASED
  2523
  1.10
  17.0
  WATER BASED
  2530
  1.12
  WATER BASED
 • Tynnslip i OD

  Tynnslip i OD
  Dybde
  Enhet
  1574.15
  [m ]
  1574.40
  [m ]
  1575.92
  [m ]
  1576.20
  [m ]
  1574.30
  [m ]
  1575.85
  [m ]
  1815.12
  [m ]
  1821.40
  [m ]
  1849.50
  [m ]
  1832.40
  [m ]
  1837.80
  [m ]
  1841.68
  [m ]
  1843.90
  [m ]
  1851.85
  [m ]
  1855.50
  [m ]
  1858.50
  [m ]
  1861.55
  [m ]
  1865.47
  [m ]
  2362.23
  [m ]
  2368.50
  [m ]
  2382.75
  [m ]
  2388.56
  [m ]
  2527.98
  [m ]
 • Trykkplott

  Trykkplott
  Porertrykksdataene kommer fra logging i brønnen hvis ingen annen kilde er oppgitt. I noen brønner der trykk ikke er logget, er det brukt informasjon fra formasjonstester eller brønnspark. Trykkdataene er rapportert inn til Oljedirektoratet og videre prosessert og kvalitetssikret av IHS Markit.
  Trykkplott
  Dokument navn
  Dokument format
  Dokument størrelse [KB]
  pdf
  0.29