Faktasider Oljedirektoratet

15/12-23 A

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Brønnbane navn
  Offisielt navn på brønnbanen ihht ODs retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  15/12-23 A
  Type
  Brønnbanetype. Lovlige verdier: EXPLORATION, DEVELOPMENT, OTHER (se 'Formål' for mer informasjon)
  EXPLORATION
  Formål
  Endelig klassifisering av brønnbanen.

  Lovlige verdier for letebrønnbaner: WILDCAT, APPRAISAL, WILDCAT-CCS, APPRAISAL-CCS.

  Lovlige verdier for utvinningsbrønnbaner:
  OBSERVATION, PRODUCTION, INJECTION, INJECTION-CCS, OBSERVATION-CCS.

  Lovlig verdier for andre brønnbaner:
  SOIL DRILLING (boring ifm trase og andre grunnundersøkelser som gjøres for å undersøke grunnforholdene i forkant av plassering av innretninger),
  SHALLOW GAS (undersøke grunn gass før første boring på lokasjon),
  PILOT (undersøke geologi og væskekontakter for plassering av hovedbrønnbanen),
  SCIENTIFIC (bores ihhtLov om vitenskapelige undersøkelser),
  STRATIGRAPHIC (bores ihht Petroleumsloven §2-1).
  APPRAISAL
  Status
  Status for brønnbanen. Lovlige verdier:

  BLOWOUT: Det har vært blowout i brønnen.
  CLOSED: Utvinningsbrønnbane som er stengt for produksjon/injeksjon i kortere eller lengre periode. Statusen er også brukt på ferdig borete brønnbaner, der månedlig produksjon/injeksjon ikke har blitt rapportert enda.
  DRILLING: Brønnen er i borefasen. Kan være i aktiv boring, logging, testing eller plugging.
  JUNKED: Boringen ble avsluttet pga tekniske problemer,
  P&A: For letebrønnbane: brønnbanen er plugget og forlatt, og kan ikke re-entres for videre bruk. For utvinningsbrønnbane: produksjon/injeksjon er avsluttet og brønnen er plugget. Brønnhodet er fjernet eller på annet vis gjort utilgjengelig for nye brønnoperasjoner.
  PLUGGED: Brønnbane som er plugget, men øvre deler av brønnbanen kan brukes til å bore nye sidesteg mot nye boremål.
  PRODUCING: Det ble produsert fra brønnbanen ved operatørens siste månedlige innrapportering til OD.
  INJECTING: Det ble injisert i brønnbanen ved operatørens siste månedlige innrapportering til OD.
  SUSPENDED: Brønnbane der boringen er midlertidig stoppet. Rettighetshaverne planlegger å fortsette boringen på et senere tidspunkt.
  WILL NEVER BE DRILLED: Brønnbane som er registrert med navn og WellID av OD, men som av ulike årsaker ikke vil bli boret.
  P&A
  Pressemelding
  Faktakart i nytt vindu
  Hovedområde
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Lovlige verdier: BARENTS SEA, NORWEGIAN SEA, NORTH SEA.
  NORTH SEA
  Funn
  Navn på funnet som brønnbanen er relatert til.
  Brønn navn
  Offisielt navn på brønnen som brønnbanen tilhører ihht ODs retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  15/12-23
  Seismisk lokalisering
  Brønnbanens lokalisering (ved spud-posisjon) på seismiske linjer. SP: Skuddpunkt.
  inline3392 & xline 5412
  Utvinningstillatelse
  Offisielt navn på utvinningstillatelsen som brønnbanen ble boret eller planlegges boret ut fra (brønnhodeposisjonen).
  Boreoperatør
  Navn på rettighetshaver som på vegne av den aktive utvinningstillatelsen (ved brønnhodeposisjon) starter boreoperasjonen. Dette tilsvarer vanligvis operatørselskapet for den aktuelle utvinningstillatelsen.
  Talisman Energy Norge AS
  Boretillatelse
  Boretillatelsesnummer sammen med versjon av boretillatelsen som angitt i boretillatelsen gitt av OD.
  1317-L
  Boreinnretning
  ODs navn på innretningen som brønnbanen ble boret fra.
  Bore dager
  Antall dager fra borestart til boreslutt. Første og siste dag er inkludert. Suspensjonsperioder er trukket fra. Dager brukt på forboring er ikke inkludert, disse finst som egne attributter der tilgjengelig.
  49
  Borestart
  Dato borekrona trengte gjennom jordskorpa. For sidesteg: Datoen ny formasjon blir boret, se også utboringsdyp.
  31.05.2010
  Boreslutt
  Letebrønner fra flyttbare innretninger:
  For flytende innretninger - dato når ankerhåndteringen startet.For oppjekkbare innretninger - dato for oppstart av nedjekking.
  Letebrønner fra faste innretninger og alle utvinningsbrønner:
  Dato for når totalt dyp er nådd og siste foringsrør, casing eller screen er satt. Ved umiddelbar plugging av brønnbanen, tilsvarer boreslutt datoen siste plugg er satt.
  18.07.2010
  Frigitt dato
  Dato for når rådata som er innrapportert til myndighetene fra brønnen ikke lenger er undergitt taushetsplikt. Normalt ca 2 år etter boreslutt. Kan være tidligere hvis arealet for utvinningstillatelsen er tilbakelevert.
  18.07.2012
  Publiseringsdato
  Dato kvalitetskontroll av informasjon om brønnbanen ble ferdig, slik at den kan publiseres på internett som en 'Well Data Summary Sheet brønnbane', dvs. med mer informasjon tilgjengelig enn for andre brønnbaner.
  18.07.2012
  Opprinnelig formål
  Formålet med brønnbanen definert før borestart.Lovlige verdier for letebrønnbaner: WILDCAT, APPRAISAL, WILDCAT-CCS, APPRAISAL-CCS. Eksempler på lovlige verdier for utvinningsbrønnbaner: OBSERVATION, PRODUCTION, INJECTION.
  APPRAISAL
  Gjenåpnet
  Status om brønnbanen er gjenåpnet (YES) eller ikke (NO). Når en teller antall brønnbaner på norsk sokkel, teller en bare de som ikke er gjenåpnet (NO).
  NO
  Innhold
  For letebrønnbaner, funn status.

  Lovlige verdier: DRY, SHOWS (spor av hydrokarboner), GAS, GAS/CONDENSATE, OIL eller OIL/GAS.
  SHOWS (GAS SHOWS, OIL SHOWS eller OIL/GAS SHOWS) er oppdaget som fluorescerende kutt (organisk ekstrakt), lukt av petroleum, eller synlig belegg på borekaks eller borekjerner, eller som økte gassavlesninger i slamloggerens detekteringsutstyr.
  Lovlige verdier for WILDCAT-CCS og APPRAISAL-CCS: WATER

  For utvinningsbrønnbaner, type produsert eller injisert fluid.
  Lovlige verdier: WATER, CUTTINGS, NOT AVAILABLE, OIL, GAS/CONDENSATE, OIL/GAS, CO2, GAS, WATER/GAS, NOT APPLICABLE.
  OIL
  Funnbrønnbane
  Indikator som forteller om brønnbanen påviste et nytt funn. Lovlige verdier: YES, NO.
  NO
  1. nivå med hydrokarboner, alder
  Alder på litostratigrafisk enhet, 1. nivå, hvor petroleum er blitt påvist. Eksempler på lovlige verdier: CRETACEOUS, EARLY CRETACEOUS, LATE JURASSIC, EOCENE. Se NPD bulletins for mer informasjon.
  MIDDLE JURASSIC
  1. nivå med hydrokarboner, formasjon.
  Navn på litostratigrafisk enhet, 1. nivå, hvor hydrokarboner er blitt påvist. Vises bare på brønner som er frigitt. Eksempler på lovlige verdier: BASEMENT, COOK FM, EKOFISK FM, HEIMDAL FM, SANDNES FM, SOGNEFJORD FM, TARBERT FM, BRENT GP. Se NPD bulletins for mer informasjon.
  SLEIPNER FM
  Avstand, boredekk - midlere havflate [m]
  Avstand i meter mellom boredekk og midlere havnivå (RKB).
  26.0
  Vanndybde ved midlere havflate [m]
  Dybde i meter mellom midlere havflate og havbunn.
  86.5
  Totalt målt dybde (MD) [m RKB]
  Målt lengde av brønnbanen fra boredekket til bunnen av brønnbanen ("driller`s depth").
  4772.0
  Totalt vertikalt dybde (TVD) [m RKB]
  Vertikalt dybde fra dypet ved slutten av brønnbanen til boredekket. Vises bare på brønner som er frigitt. Referert til som sant vertikalt dyp (TVD: TrueVerticalDepth).
  3327.0
  Maks inklinasjon [°]
  Maksimum avvik, i grader, fra vertikal brønnbane. Vises bare på brønner som er frigitt.
  88.5
  Eldste penetrerte alder
  Alder (iflg. Geologic Time Scale 2004 by F. M. Gradstein, et al. (2004)) til den eldste formasjonen det er blitt boret gjennom. Kan avvike fra alder ved TD for eksempel i avviksbrønner. Eksempler for lovlige verdier: CRETACEOUS, EARLY CRETACEOUS, LATE JURASSIC, EARLY PERMIAN, EARLY TRIASSIC, EOCENE.
  MIDDLE JURASSIC
  Eldste penetrerte formasjon
  Navn på den eldste litostratigrafiske enheten som brønnbanen har penetrert. Vises bare på brønner som er frigitt. I de fleste brønnbaner er dette formasjonen eller gruppen påtruffet i bunnen av brønnbanen. Kan avvike fra formasjonen eller gruppen ved TD for eksempel i brønnbaner som er boret med høy avvik eller gjennom forkastninger. Eksempler på lovlige verdier: AMUNDSEN FM, BALDER FM, BASEMENT, BLODØKS FM, BRYNE FM, BURTON FM, COOK FM, DRAKE FM, DRAUPNE FM, EKOFISK FM, SHETLAND GP.
  SLEIPNER FM
  Geodetisk datum
  Referansesystem for koordinater. Eksempel på lovlige verdier: ED50.
  ED50
  NS grader
  Geografisk koordinat for brønnhode, nord-sør grader.
  58° 13' 0.78'' N
  ØV grader
  Geografisk koordinat for brønnhode, øst-vest grader.
  1° 53' 3.87'' E
  NS UTM [m]
  Universal Transverse Mercator koodinat for brønnhode, nord-sør.
  6453546.42
  ØV UTM [m]
  Universal Transverse Mercator koodinat for brønnhode, øst-vest.
  434456.03
  UTM sone
  Universal Transverse Mercator sone. Eksempel på lovlige verdier: 31, 32, 33, 34.
  31
  NPDID for brønnbanen
  ODs entydige nøkkel for brønnbanen.
  6404
 • Brønnhistorie

  General
  Well 15/12-23 A is a geological sidetrack to well 15/12-23, which proved oil in the Middle Jurassic Sleipner Formation and the Late Triassic Skagerrak Formation. It was drilled to appraise the Jurassic and Triassic potential in the western flank of the Grevling prospect in the Southern Viking Graben in the North Sea.
  Operations and results
  Well 15/12-23 A was drilled with the semi-submersible installation Transocean Winner. It was kicked off at 1191 m, below the 13 3/8" casing shoe in 15/12-23, and drilled to TD at 4772 m (3327 m) in the Middle Jurassic Sleipner Formation. The well was drilled with ENVIROMUL oil based mud from kick-off to TD.
  The Hugin Formation was encountered at 4603 m (3220 m TVD). It had very good reservoir conditions and oil shows, but was water filled. The Sleipner Formation was encountered at 4632 m (3242 m TVD) and the upper section down to 4699 m consisted dominantly of coal beds and interbedded sandstones, which were difficult to interpret from logs. Some interbedded sandstones had shows and some had no shows. From 4699 m the Sleipner Formation was oil-bearing down to a probable OWC around 4725 m (3315 m TVD). Shows were recorded down to 4735 m.
  Three cores were cut, core 1 from 4612 to 4664 m, core 2 from 4664 to 4701 m and core 3 from 4701.2 to 4741 m, giving a total of 129 m of core.
  No wire line logs were run hence no down-hole fluid samples were taken.
  The well was permanently abandoned on 18 July 2010 as an oil appraisal.
  Testing
  No drill stem test was performed.
 • Borekaks i OD

  Borekaks i OD
  Borekaks tilgjengelig for prøvetaking?
  YES
  Borekaks i OD
  Borekaksprøve, topp dybde [m]
  Borekaksprøve, bunn dybde [m]
  1200.00
  4770.00
 • Borekjerner i OD

  Borekjerner i OD
  Kjerneprøve nummer
  Kjerneprøve - topp dybde
  Kjerneprøve - bunn dybde
  Kjerneprøve dybde - enhet
  1
  4614.5
  4663.5
  [m ]
  2
  4664.0
  4701.8
  [m ]
  3
  4701.2
  4740.1
  [m ]
  Borekjerner i OD
  Total kjerneprøve lengde [m]
  125.7
  Borekjerner i OD
  Kjerner tilgjengelig for prøvetaking?
  YES
 • Litostratigrafi

 • Geokjemisk informasjon

  Geokjemisk informasjon
  Dokument navn
  Dokument format
  Dokument størrelse [KB]
  txt
  0.00
  txt
  0.06
 • Logger

  Logger
  Type logg
  Topp dyp for logg [m]
  Bunn dyp for logg [m]
  MWD - GR RES DEN NEU SON FMP PWD
  3897
  4772
  MWD - GR RES PWD DIR
  1178
  4614
 • Foringsrør og formasjonsstyrketester

  Foringsrør og formasjonsstyrketester
  Type utforing
  Utforing diam.
  [tommer]
  Utforing dybde
  [m]
  Brønnbane diam.
  [tommer]
  Brønnbane dyp
  [m]
  LOT/FIT slam eqv.
  [g/cm3]
  Type formasjonstest
  INTERM.
  9 5/8
  2844.0
  12 1/4
  2852.0
  1.73
  LOT
  OPEN HOLE
  4772.0
  8 1/2
  4772.0
  0.00
  LOT
 • Boreslam

  Boreslam
  Dybde MD [m]
  Egenvekt, slam [g/cm3]
  Viskositet, slam [mPa.s]
  Flytegrense [Pa]
  Type slam
  Dato, måling
  604
  1.57
  38.0
  Enviromul
  1221
  1.47
  50.0
  Enviromul
  2689
  1.57
  38.0
  Enviromul
  2852
  1.54
  42.0
  Enviromul
  3240
  1.42
  31.0
  Enviromul
  3822
  1.42
  38.0
  Enviromul
  4612
  1.42
  40.0
  Enviromul
  4741
  1.42
  34.0
  Enviromul
  4772
  1.43
  34.0
  Enviromul