Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
07.06.2023 - 01:35
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Tabell – Siste oppdateringer

Eksport:  EXCEL ikon EXCEL XML ikon XML CSV ikon CSV

Bare de første 300 rader vises her. Ved "Eksporter" vil alle rader inkluderes.

Dato
Surveynavn
Type oppdatering
Informasjon
NPDID for survey
06.06.2023
CP23200
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10544
06.06.2023
EQ23300
Status
Pågående
10531
06.06.2023
EQ23202
Melding - Endringsmelding - til info
10537
06.06.2023
EQ23202
Melding - Endringsmelding - til info
justert mobiliserings dato
10537
06.06.2023
EQ23202
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Justert for å tilpasse Grane PRM høst innsamlingskampanje
10537
06.06.2023
EQ23206
Status
Under behandling
10645
06.06.2023
EQ23206
Melding - Innmelding
Undersøkelsen vil utføres etter at Snorre PRM (EQ23202) er ferdig.
10645
06.06.2023
EQ23205
Status
Under behandling
10646
06.06.2023
EQ23205
Melding - Innmelding
Sensorene på havbunnen er trenchet og permanente. Netto området er økt fra 385km2 til 650km2 for å inkludere soft-start av kilden. Selve hoved innsamlingen skjer 2,8km inne i Netto området som tilsvarer 385km2. Brutto området er tilpasset endring av netto området.

FLO vil bli definert senere.
10646
06.06.2023
TGS23202
Melding - Ordinær ukemelding
Meget god fremdrift siste uke, med 1500 km kilde båt produksjon. De siste noder blir nå lagt ut, og insammlingen vil bli avsluttet rundt 15. Juni, og siste noder tatt opp 17. Juni. Minimal kontakt med fiskeriflåten denne uke. - Utlegg av noder fortsetter i nord, nå er det bare 5 nodelinjer som gjenstår. Etter hvert som kildebåtene fullfører linjer så blir nodene tatt opp, og siste node skal være ombord 17. Juni.
10538
06.06.2023
EQ23001
Melding - Ordinær ukemelding
-
10554
06.06.2023
EQ23311
Melding - Ordinær ukemelding
Det er tilsammen samlet inn ca 140 km seismikk i løpet av sist uke. - Det gjenstod ca 106 km seismikk + ca. 40 km seismikk som trenger re-shoot grunnet vær.
10598
06.06.2023
EQ23300
Melding - Undersøkelsen startes opp
10531
06.06.2023
ABP23202
Havforskningsinstituttets uttalelse til innmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 20 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10643
06.06.2023
ABP23303
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endrindene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10525
06.06.2023
EQ23001
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endringene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 20 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10554
06.06.2023
EQ23204
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endringene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 20 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10553
06.06.2023
VE23302
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10626
05.06.2023
CP23201
Melding - Ordinær ukemelding
-
10545
05.06.2023
VE23001
Melding - Ordinær ukemelding
-
10606
05.06.2023
PGS23002
Melding - Endringsmelding - til info
Mulighet at PGS bruker Ramform Victory i noen uker på dette prosjeket i tillegg til Ramform Ramform Hyperion fra 20 juni 2023.

Ta kontakt ved vet spørsmål.
10617
05.06.2023
PGS23002
Melding - Endringsmelding - til info
10617
05.06.2023
PGS23001
Melding - Endringsmelding - til info
Mulighet at PGS bruker Ramform Victory i noen uker på dette prosjeket i tillegg til Ramform Atlas fra 20 juni 2023.

Ta kontakt ved vet spørsmål.
10549
05.06.2023
PGS23001
Melding - Ordinær ukemelding
-
10549
05.06.2023
ABP23303
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Det er mulig at vi har behov for å fortsette utover planlagt tid pga dårlig vær.
10525
05.06.2023
ABP23303
Melding - Ordinær ukemelding
-
10525
05.06.2023
ABP23107
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10610
05.06.2023
CGG23001
Melding - Ordinær ukemelding
- Forventet gode forhold kommende uke.
10579
05.06.2023
CP23200
Status
Ferdig
10544
03.06.2023
EQ23001
Status
Pågående
10554
03.06.2023
EQ23001
Melding - Undersøkelsen startes opp
10554
02.06.2023
EQ23203
Melding - Ordinær ukemelding
Deployment of nodes only - Start pf source acquisition
10548
02.06.2023
OMV23001
Melding - Endringsmelding - til info
10637
02.06.2023
EQ23204
Melding - Endringsmelding - til info
Datoar oppdatert
10553
02.06.2023
EQ23204
Melding - Endringsmelding - til info
Datoar oppdatert.
10553
02.06.2023
EQ23204
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Oppstart er endra til tidleg juli.
10553
02.06.2023
ABP23202
Melding - Innmelding
Undersøkelsen vil bli gjennomført i forbindelse med ABP23201.
10643
02.06.2023
ABP23202
Status
Under behandling
10643
02.06.2023
ABP23201
Status
Under behandling
10644
02.06.2023
ABP23201
Melding - Innmelding
10644
02.06.2023
WD23301
Status
Pågående
10593
02.06.2023
WD23301
Melding - Undersøkelsen startes opp
10593
02.06.2023
WD23302
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10596
02.06.2023
CP23200
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10544
02.06.2023
CGG23001
Melding - Undersøkelsen gjenopptas
10579
02.06.2023
CGG23001
Status
Pågående
10579
02.06.2023
CGG23003
Status
Pause
10612
02.06.2023
CGG23003
Melding - Undersøkelsen er satt på pause
10612
02.06.2023
EQ23300
Melding - Endringsmelding - til info
Det blir Jan Sverre Trulsen som starter som Fiskerikyndig på M/V Ocean Observer. Mobilisering i Bergen 5. Juni
10531
02.06.2023
EQ23300
Melding - Endringsmelding - til info
Fartøyet mobilierer 5. Juni, men kommertil Bergen i dag.
10531
02.06.2023
EQ23300
Melding - Endringsmelding - til info
Fartøyet blir mobilisert den 5. Juni
10531
02.06.2023
WD23302
Status
Ferdig
10596
01.06.2023
EQ23304
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endringene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10565
01.06.2023
VE23302
Melding - Endringsmelding - til info
10626
01.06.2023
VE23302
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10626
01.06.2023
EQ23200
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10532
01.06.2023
TGS23201
Melding - Endringsmelding - til info
Starten av undersøkelsen er utsatt til omkring 11 Juni, da vil de første båter komme til området.
10530
01.06.2023
ABP23106
Status
Avlyst
10609
01.06.2023
ABP23106
Melding - Undersøkelsen avlyses
10609
01.06.2023
ABP23107
Status
Pågående
10610
01.06.2023
ABP23107
Melding - Undersøkelsen startes opp
10610
01.06.2023
EQ23200
Status
Ferdig
10532
31.05.2023
EQ23001
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Planning adjusted to reflect vessel latest timing. Slow deployment of seismic equipment due to marginal weather.
10554
31.05.2023
ABP23303
Melding - Ordinær ukemelding
Fått gjort halvparten av en site. Mye vær resten av uken. - 26km totalt som gjenstår. Trenger godt vær.
10525
31.05.2023
VE23001
Melding - Ordinær ukemelding
Hyperion ligger på været og har ennå ikke startet å samle inn seismikk. -
10606
30.05.2023
ABP23308
Status
Planlagt
10638
30.05.2023
ABP23308
Oljedirektoratet uttalelse til innmelding
Oljedirektoratet (OD) viser til deres melding vedrørende denne undersøkelsen.

OD gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar en undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske, og til faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. forskrift om ressursforvaltning innen petroleumsvirksomheten av 13.12.2017 (ressursforskriften) § 8 andre ledd.

Det vises for øvrig til veileder om "Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel".

OD viser til uttalelsene som er gitt av adressatene innenfor meldesystemet (jf. petroleumsforskriften § 6/ ressursforskriften § 6), og har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom disse tas til etterretning. Dette gjelder også eventuelt krav om fiskerikyndig fra Fiskeridirektoratet.

Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn melding om oppstart når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd.

Skulle det oppstå situasjoner i forbindelse med fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.

OD gjør også oppmerksom på at ev. endringer må meldes inn i henhold til ressursforskriften § 6. Det er krav om at alle slike regelverkspliktige meldinger, herunder oppstartsmelding, endringsmelding, ukemelding og sluttmelding – skal rapporteres gjennom ODs innmeldingssystem for undersøkelser.

Rettighetshaver og/eller den som står for driften av fartøyet skal for øvrig gjøre relevant regelverk, dokumenter og data tilgjengelig for den fiskerikyndige. Regelverk og dokumenter skal foreligge på både norsk og engelsk. Det skal også legges til rette for at den fiskerikyndige har tilgang til internett og andre nødvendige hjelpemidler jf. ressursforskriften § 9.
10638
30.05.2023
EQ23309
Oljedirektoratets uttalelse til endringsmelding
Oljedirektoratet (OD) viser til melding om endring av område for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har OD ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
10588
30.05.2023
EQ23302
Oljedirektoratets uttalelse til endringsmelding
Oljedirektoratet (OD) viser til melding om endring av område for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har OD ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
10561
30.05.2023
EQ23301
Oljedirektoratets uttalelse til endringsmelding
Oljedirektoratet (OD) viser til melding om endring av tidsrom for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har OD ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
10560
30.05.2023
EQ23316
Status
Planlagt
10642
30.05.2023
EQ23316
Oljedirektoratet uttalelse til innmelding
Oljedirektoratet (OD) viser til deres melding vedrørende denne undersøkelsen.

OD gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar en undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske, og til faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. forskrift om ressursforvaltning innen petroleumsvirksomheten av 13.12.2017 (ressursforskriften) § 8 andre ledd.

Det vises for øvrig til veileder om "Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel".

OD viser til uttalelsene som er gitt av adressatene innenfor meldesystemet (jf. petroleumsforskriften § 6/ ressursforskriften § 6), og har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom disse tas til etterretning. Dette gjelder også eventuelt krav om fiskerikyndig fra Fiskeridirektoratet.

Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn melding om oppstart når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd.

Skulle det oppstå situasjoner i forbindelse med fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.

OD gjør også oppmerksom på at ev. endringer må meldes inn i henhold til ressursforskriften § 6. Det er krav om at alle slike regelverkspliktige meldinger, herunder oppstartsmelding, endringsmelding, ukemelding og sluttmelding – skal rapporteres gjennom ODs innmeldingssystem for undersøkelser.

Rettighetshaver og/eller den som står for driften av fartøyet skal for øvrig gjøre relevant regelverk, dokumenter og data tilgjengelig for den fiskerikyndige. Regelverk og dokumenter skal foreligge på både norsk og engelsk. Det skal også legges til rette for at den fiskerikyndige har tilgang til internett og andre nødvendige hjelpemidler jf. ressursforskriften § 9.
10642
30.05.2023
EQ23315
Status
Planlagt
10641
30.05.2023
EQ23315
Oljedirektoratet uttalelse til innmelding
Oljedirektoratet (OD) viser til deres melding vedrørende denne undersøkelsen.

OD gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar en undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske, og til faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. forskrift om ressursforvaltning innen petroleumsvirksomheten av 13.12.2017 (ressursforskriften) § 8 andre ledd.

Det vises for øvrig til veileder om "Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel".

OD viser til uttalelsene som er gitt av adressatene innenfor meldesystemet (jf. petroleumsforskriften § 6/ ressursforskriften § 6), og har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom disse tas til etterretning. Dette gjelder også eventuelt krav om fiskerikyndig fra Fiskeridirektoratet.

Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn melding om oppstart når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd.

Skulle det oppstå situasjoner i forbindelse med fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.

OD gjør også oppmerksom på at ev. endringer må meldes inn i henhold til ressursforskriften § 6. Det er krav om at alle slike regelverkspliktige meldinger, herunder oppstartsmelding, endringsmelding, ukemelding og sluttmelding – skal rapporteres gjennom ODs innmeldingssystem for undersøkelser.

Rettighetshaver og/eller den som står for driften av fartøyet skal for øvrig gjøre relevant regelverk, dokumenter og data tilgjengelig for den fiskerikyndige. Regelverk og dokumenter skal foreligge på både norsk og engelsk. Det skal også legges til rette for at den fiskerikyndige har tilgang til internett og andre nødvendige hjelpemidler jf. ressursforskriften § 9.
10641
30.05.2023
ABP23309
Status
Planlagt
10639
30.05.2023
ABP23309
Oljedirektoratet uttalelse til innmelding
Oljedirektoratet (OD) viser til deres melding vedrørende denne undersøkelsen.

OD gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar en undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske, og til faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. forskrift om ressursforvaltning innen petroleumsvirksomheten av 13.12.2017 (ressursforskriften) § 8 andre ledd.

Det vises for øvrig til veileder om "Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel".

OD viser til uttalelsene som er gitt av adressatene innenfor meldesystemet (jf. petroleumsforskriften § 6/ ressursforskriften § 6), og har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom disse tas til etterretning. Dette gjelder også eventuelt krav om fiskerikyndig fra Fiskeridirektoratet.

Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn melding om oppstart når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd.

Skulle det oppstå situasjoner i forbindelse med fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.

OD gjør også oppmerksom på at ev. endringer må meldes inn i henhold til ressursforskriften § 6. Det er krav om at alle slike regelverkspliktige meldinger, herunder oppstartsmelding, endringsmelding, ukemelding og sluttmelding – skal rapporteres gjennom ODs innmeldingssystem for undersøkelser.

Rettighetshaver og/eller den som står for driften av fartøyet skal for øvrig gjøre relevant regelverk, dokumenter og data tilgjengelig for den fiskerikyndige. Regelverk og dokumenter skal foreligge på både norsk og engelsk. Det skal også legges til rette for at den fiskerikyndige har tilgang til internett og andre nødvendige hjelpemidler jf. ressursforskriften § 9.
10639
30.05.2023
EQ23203
Oljedirektoratets uttalelse til endringsmelding
Oljedirektoratet (OD) viser til melding om endring av tidsrom for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har OD ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
10548
30.05.2023
OMV23001
Oljedirektoratet uttalelse til innmelding
Oljedirektoratet (OD) viser til deres melding vedrørende denne undersøkelsen.

OD gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar en undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske, og til faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. forskrift om ressursforvaltning innen petroleumsvirksomheten av 13.12.2017 (ressursforskriften) § 8 andre ledd.

Det vises for øvrig til veileder om "Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel".

OD viser til uttalelsene som er gitt av adressatene innenfor meldesystemet (jf. petroleumsforskriften § 6/ ressursforskriften § 6), og har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom disse tas til etterretning. Dette gjelder også eventuelt krav om fiskerikyndig fra Fiskeridirektoratet.

Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn melding om oppstart når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd.

Skulle det oppstå situasjoner i forbindelse med fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.

OD gjør også oppmerksom på at ev. endringer må meldes inn i henhold til ressursforskriften § 6. Det er krav om at alle slike regelverkspliktige meldinger, herunder oppstartsmelding, endringsmelding, ukemelding og sluttmelding – skal rapporteres gjennom ODs innmeldingssystem for undersøkelser.

Rettighetshaver og/eller den som står for driften av fartøyet skal for øvrig gjøre relevant regelverk, dokumenter og data tilgjengelig for den fiskerikyndige. Regelverk og dokumenter skal foreligge på både norsk og engelsk. Det skal også legges til rette for at den fiskerikyndige har tilgang til internett og andre nødvendige hjelpemidler jf. ressursforskriften § 9.
10637
30.05.2023
OMV23001
Status
Planlagt
10637
30.05.2023
VE23302
Oljedirektoratets uttalelse til endringsmelding
Oljedirektoratet (OD) viser til melding om endring i tid og av område for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har OD ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
10626
30.05.2023
ABP23310
Status
Planlagt
10640
30.05.2023
ABP23310
Oljedirektoratet uttalelse til innmelding
Oljedirektoratet (OD) viser til deres melding vedrørende denne undersøkelsen.

OD gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar en undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske, og til faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. forskrift om ressursforvaltning innen petroleumsvirksomheten av 13.12.2017 (ressursforskriften) § 8 andre ledd.

Det vises for øvrig til veileder om "Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel".

OD viser til uttalelsene som er gitt av adressatene innenfor meldesystemet (jf. petroleumsforskriften § 6/ ressursforskriften § 6), og har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom disse tas til etterretning. Dette gjelder også eventuelt krav om fiskerikyndig fra Fiskeridirektoratet.

Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn melding om oppstart når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd.

Skulle det oppstå situasjoner i forbindelse med fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.

OD gjør også oppmerksom på at ev. endringer må meldes inn i henhold til ressursforskriften § 6. Det er krav om at alle slike regelverkspliktige meldinger, herunder oppstartsmelding, endringsmelding, ukemelding og sluttmelding – skal rapporteres gjennom ODs innmeldingssystem for undersøkelser.

Rettighetshaver og/eller den som står for driften av fartøyet skal for øvrig gjøre relevant regelverk, dokumenter og data tilgjengelig for den fiskerikyndige. Regelverk og dokumenter skal foreligge på både norsk og engelsk. Det skal også legges til rette for at den fiskerikyndige har tilgang til internett og andre nødvendige hjelpemidler jf. ressursforskriften § 9.
10640
30.05.2023
ABP23310
Oljedirektoratets uttalelse til endringsmelding
Oljedirektoratet (OD) viser til melding om endring av tidsrom for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har OD ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
10640
30.05.2023
TGS23202
Melding - Ordinær ukemelding
En uke med veldig god produksjon. Ingen sameksistens utfordringer med fiskeri. Nodene ble flyttet videre nordover. - Fortsetter aktiviteten nordover. Bergegner å ferdigstille innsamlingen 15. Juni.
10538
30.05.2023
CGG23002
Status
Avlyst
10594
30.05.2023
CGG23002
Melding - Undersøkelsen avlyses
10594
30.05.2023
CP23200
Melding - Ordinær ukemelding
-
10544
30.05.2023
EQ23307
Melding - Ordinær ukemelding
- Innsamlingen er væravhengig.
10576
30.05.2023
PGS23001
Melding - Ordinær ukemelding
lite aktivitet pga dårlig vær -
10549
29.05.2023
ABP23107
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Foregående prosjekt har blitt ferdigstilt tidligere enn planlagt og fartøyet vil starte opp ABP23107 tidligere enn planlagt.
10610
29.05.2023
ABP23105
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10608
29.05.2023
CGG23003
Status
Pågående
10612
29.05.2023
CGG23003
Melding - Undersøkelsen startes opp
10612
29.05.2023
CGG23003
Melding - Endringsmelding - til info
10612
29.05.2023
CGG23003
Melding - Endringsmelding - til info
10612
29.05.2023
CGG23003
Melding - Endringsmelding - til info
10612
29.05.2023
CGG23003
Melding - Endringsmelding - til info
10612
29.05.2023
CGG23003
Melding - Endringsmelding - til info
10612
29.05.2023
EQ23200
Melding - Ordinær ukemelding
-
10532
29.05.2023
EQ23302
Melding - Endringsmelding - til info
Det blir en forsinket oppstart av undersøkelsen, kanskje rundt 8 Juni. Vi regner med at Svein Davidsen over tar som Fiskerikyndig fra ca. 5 Juli
10561
29.05.2023
EQ23302
Melding - Endringsmelding - til info
Det blir en forsinket oppstart av undersøkelsen, kanskje rundt 8 Juni.
10561
29.05.2023
EQ23302
Melding - Endringsmelding - til info
Det blir en forsinket oppstart av undersøkelsen, kanskje rundt 8 Juni.
10561
29.05.2023
EQ23301
Melding - Endringsmelding - til info
Det blir en forsinket oppstart av undersøkelsen, kanskje rundt 8 Juni. Vi regner med at Svein Davidsen over tar som Fiskerikyndig fra ca. 5 Juli
10560
29.05.2023
EQ23301
Melding - Endringsmelding - til info
Det blir en forsinket oppstart av undersøkelsen, kanskje rundt 8 Juni.
10560
29.05.2023
EQ23301
Melding - Endringsmelding - til info
Det blir en forsinket oppstart av undersøkelsen, kanskje rundt 8 Juni.
10560
29.05.2023
EQ23304
Melding - Endringsmelding - til info
Det blir nok en oppstart senere denne uken. Undersøkelsen er blitt forsinket, og vi anmoder derfor om en forlenget innsdamlings periode
10565
29.05.2023
EQ23304
Melding - Endringsmelding - til info
Det blir nok en oppstart senere denne uken. Undersøkelsen er blitt forsinket, og vi anmoder derfor om en forlenget innsdamlings periode
10565
29.05.2023
EQ23304
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Det blir nok en oppstart senere denne uken. Undersøkelsen er blitt forsinket, og vi anmoder derfor om en forlenget innsdamlings periode
10565
29.05.2023
EQ23311
Melding - Ordinær ukemelding
Lite arbeid utført grunnet ugunstig vær uke 21. - Om det blir brukbart vær.
10598
29.05.2023
EQ23301
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10560
29.05.2023
EQ23316
Havforskningsinstituttets uttalelse til innmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10642
29.05.2023
EQ23315
Havforskningsinstituttets uttalelse til innmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10641
29.05.2023
CP23200
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endringene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 20 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10544
29.05.2023
EQ23302
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endringene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10561
29.05.2023
ABP23309
Havforskningsinstituttets uttalelse til innmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10639
29.05.2023
ABP23310
Havforskningsinstituttets uttalelse til innmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10640
29.05.2023
ABP23310
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10640
29.05.2023
EQ23309
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endringene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10588
29.05.2023
ABP23308
Havforskningsinstituttets uttalelse til innmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10638
29.05.2023
VE23302
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10626
29.05.2023
OMV23001
Havforskningsinstituttets uttalelse til innmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 20 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10637
29.05.2023
EQ23203
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endringene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 20 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10548
29.05.2023
CP23200
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10544
29.05.2023
ABP23105
Status
Ferdig
10608
28.05.2023
EQ23201
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10534
28.05.2023
EQ23201
Status
Ferdig
10534
27.05.2023
CP23201
Melding - Endringsmelding - til info
10545
26.05.2023
EQ23203
Melding - Ordinær ukemelding
Utplassering av noder pågår - Utplassering av noder og deretter start av anskaffelse
10548
26.05.2023
CP23201
Melding - Undersøkelsen startes opp
10545
26.05.2023
CP23201
Status
Pågående
10545
26.05.2023
WD23301
Melding - Endringsmelding - til info
Oppstart er litt forsinket, forventer nå at WD23301 Luna kan starte 31/5/2023
10593
24.05.2023
EQ23301
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av ODs tilbakemelding.
10560
24.05.2023
EQ23315
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av ODs tilbakemelding.
10641
24.05.2023
EQ23316
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Undersøkelsen skal foregå på Trøndelag II i perioden 28. juni - 31. juli 2023. Undersøkelsen inneholder 2D seismikk. Historiske fiskeridata viser at det forventes kun sporadisk fiskeriaktivitet med line i undersøkelsesområdet i perioden. Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av ODs tilbakemelding.
10642
24.05.2023
EQ23302
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av ODs tilbakemelding.
10561
24.05.2023
ABP23310
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av ODs tilbakemelding.
10640
24.05.2023
EQ23309
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av ODs tilbakemelding.
10588
24.05.2023
ABP23309
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av ODs tilbakemelding.
10639
24.05.2023
ABP23310
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av ODs tilbakemelding.
10640
24.05.2023
ABP23308
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av ODs tilbakemelding.

Dersom det oppstår konflikt mot fiskeri-interessene ber vi om at undersøkelsen endres eller avbrytes umiddelbart.
10638
24.05.2023
VE23302
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Fiskeridirektoratet har ingen innvendinger mot at undersøkelsen starter tidligere. Vi opprettholder vår tidligere uttalelse i saken.
10626
24.05.2023
EQ23203
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av ODs tilbakemelding.
10548
24.05.2023
CGG23001
Status
Pause
10579
24.05.2023
CGG23001
Melding - Undersøkelsen er satt på pause
10579
24.05.2023
CGG23003
Melding - Endringsmelding - til info
10612
24.05.2023
CGG23002
Melding - Endringsmelding - til info
10594
23.05.2023
EQ23001
Melding - Endringsmelding - til info
Dates updated to reflect latest project planning.
10554
23.05.2023
EQ23001
Melding - Endringsmelding - til info
Start date re-adjusted to reflect vessel planning. Vessel is sailing to prospect on 24.05.2023 to deploy its equipment and will be ready to start the acquisition on 28.05.2023.
10554
23.05.2023
EQ23304
Melding - Endringsmelding - til info
Noe forsinket
10565
23.05.2023
EQ23304
Melding - Endringsmelding - til info
Noe forsinket.
10565
23.05.2023
EQ23304
Melding - Endringsmelding - til info
Noe senere oppstart.
10565
23.05.2023
EQ23305
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10570
23.05.2023
ABP23107
Melding - Endringsmelding - til info
10610
23.05.2023
ABP23303
Melding - Ordinær ukemelding
Litt produksjon utover uken, marginalt vær. - Resterende program er 28km med linjer. Værutsiktene for neste periode er ikke gode.
10525
23.05.2023
EQ23316
Melding - Innmelding
I tillegg til kilde på 160 kubikk tommer vil det også bli benyttet en kilde på 10 kubikk tommer. Og i tillegg til streamer med lengde 1200 meter vil det også bli benyttet en kort streamer på ca. 100 meter.
10642
23.05.2023
EQ23316
Status
Under behandling
10642
23.05.2023
EQ23309
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Innsamlingsområdet er endret noe. Planlagt avslutning endret grunnet forsinket planlagt oppstart
10588
23.05.2023
EQ23305
Status
Ferdig
10570
22.05.2023
PGS23001
Melding - Ordinær ukemelding
-
10549
22.05.2023
VE23001
Melding - Ordinær ukemelding
Hyperion mobiliserer, men dårlig vær er ikke noe seismiske data innsamlet. -
10606
22.05.2023
EQ23200
Melding - Ordinær ukemelding
-
10532
22.05.2023
EQ23307
Melding - Ordinær ukemelding
-
10576
22.05.2023
EQ23307
Melding - Endringsmelding - til info
10576
22.05.2023
TGS23202
Melding - Ordinær ukemelding
God uke produksjon, men noe utfordringer med timesharing mellom Grane PRM og Heimdal. Foreløpig ingen observert fiskeaktivitet i området. - Fortsetter å flytte noder nordover. Regner med å avslutte innsamlingen 15. Juni.
10538
22.05.2023
ABP23107
Oljedirektoratets uttalelse til endringsmelding
Oljedirektoratet (OD) viser til melding om endring av tidsrom for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har OD ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
10610
22.05.2023
ABP23105
Oljedirektoratets uttalelse til endringsmelding
Oljedirektoratet (OD) viser til melding om endring av tidsrom for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har OD ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
10608
22.05.2023
ABP23106
Oljedirektoratets uttalelse til endringsmelding
Oljedirektoratet (OD) viser til melding om endring av tidsrom for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har OD ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
10609
22.05.2023
EQ23300
Oljedirektoratets uttalelse til endringsmelding
Oljedirektoratet (OD) viser til melding om endring av tidsrom for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har OD ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
10531
22.05.2023
EQ23201
Melding - Ordinær ukemelding
Ukerapport - Mannskapsbytte 24.5.23 i Stavanger, gjennopptar undersøkelsen 25.5.
10534
22.05.2023
WD23301
Melding - Endringsmelding - til info
10593
22.05.2023
WD23301
Melding - Endringsmelding - til info
Skifte av FLO
10593
22.05.2023
WD23302
Melding - Endringsmelding - til info
Skifte av FLO 25/5/2023
10596
22.05.2023
CGG23001
Melding - Ordinær ukemelding
- Amazone Warrior, nede for vær i begynnelsen av perioden. No lavere uke produksjon ventes.
10579
22.05.2023
EQ23305
Melding - Endringsmelding - til info
Equinor håper i det lengste at en forlengelse av innsamlings perioden skal være unødvendig, men for å være sikker anmodes det en forlengelse til 5 Juni.
10570
22.05.2023
EQ23305
Melding - Endringsmelding - til info
Equinor håper i det lengste at en forlengelse av innsamlings perioden skal være unødvendig, men for å være sikker anmodes det en forlengelse til 5 Juni.
10570
22.05.2023
EQ23305
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Equinor håper i det lengste at en forlengelse av innsamlings perioden skal være unødvendig, men for å være sikker anmodes det en forlengelse til 5 Juni.
10570
22.05.2023
EQ23305
Melding - Ordinær ukemelding
En uke med lite arbeid. - Det gjenstår ca. 102 km av denne undersøkelsen. Det er innsamlings vær i dag, og kanskje i morgen, men på Onsdag kommer været opp. Equinor kommer nok til å søke om en forlengelse av innsamlings perioden.
10570
22.05.2023
EQ23311
Melding - Ordinær ukemelding
Det er utført 4 CPT Målinger - Blir været godt , kan det være at Equinor kommer i gang med undersøkelsen til helgen.
10598
22.05.2023
ABP23105
Melding - Undersøkelsen startes opp
10608
22.05.2023
ABP23105
Status
Pågående
10608
22.05.2023
CP23200
Melding - Ordinær ukemelding
-
10544
21.05.2023
ABP23105
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til de planlagte undersøkelsene.
10608
21.05.2023
ABP23107
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til de planlagte undersøkelsene.
10610
21.05.2023
ABP23106
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til de planlagte undersøkelsene.
10609
19.05.2023
ABP23309
Melding - Endringsmelding - til info
Endret med hensyn til innsamlingsrekkefølge av undersøkelsene AkerBP ønsker å utføre med Fugro Meridian i Juni/Juli.
10639
19.05.2023
ABP23310
Melding - Endringsmelding - til info
Ønsker tidligere oppstart på surveyet ettersom fartøyet Fugro Meridian er antydet å være tilgjengelig for AkerBP tidligere enn tidligere estimert oppstart.
10640
19.05.2023
ABP23310
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Ønsker tidligere oppstart på surveyet ettersom fartøyet Fugro Meridian er antydet å være tilgjengelig for AkerBP tidligere enn tidligere estimert oppstart.
10640
19.05.2023
WD23302
Melding - Undersøkelsen startes opp
10596
19.05.2023
WD23302
Status
Pågående
10596
19.05.2023
VE23302
Melding - Endringsmelding - til info
Justert tidsperiode på grunn av tilgjengelighet Fugro Meridian
10626
19.05.2023
VE23302
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Justert tidsperiode på grunn av tilgjengelighet Fugro Meridian
10626
19.05.2023
EQ23315
Melding - Innmelding
I tillegg til kilden på 160 kubikk tommer vil det også bli benyttet en mindre kilde på 10 kubikk tommer. I tillegg til steamer på 1200 meter også bli benyttet en kortere streamer med lengde 75 til 100 meter.
10641
19.05.2023
EQ23315
Status
Under behandling
10641
18.05.2023
EQ23203
Melding - Undersøkelsen startes opp
10548
18.05.2023
EQ23203
Status
Pågående
10548
18.05.2023
EQ23304
Melding - Endringsmelding - til info
Oppstart tidligst 23. Mai
10565
18.05.2023
EQ23304
Melding - Endringsmelding - til info
Oppstart tidligst 23 Mai
10565
18.05.2023
EQ23304
Melding - Endringsmelding - til info
Oppstart tidligst 23 Mai.
10565
18.05.2023
EQ23311
Status
Pågående
10598
18.05.2023
EQ23311
Melding - Undersøkelsen startes opp
10598
18.05.2023
EQ23302
Melding - Endringsmelding - til info
Grunnet endring av lokasjon og ønske om en litt større undersøkelse er mengden av linje / linje kilometer endret.
10561
18.05.2023
EQ23302
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Grunnet ny lokasjon og ønske om en noe større survey, er området endret.
10561
18.05.2023
ABP23106
Melding - Endringsmelding - til info
10609
18.05.2023
ABP23106
Melding - Endringsmelding - til info
10609
17.05.2023
VE23301
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10611
17.05.2023
VE23301
Status
Ferdig
10611
16.05.2023
EQ23301
Melding - Endringsmelding - til info
Endring av Lokasjon og noe mer data ønskes samlet inn
10560
16.05.2023
EQ23301
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Ny lokasjon og lagt til litt mer data.
10560
16.05.2023
OMV23001
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Undersøkelsen skal foregå på Berling, ca. 50 nm vest for Sklinnabanken i tidsrommet 8. juli 2023 - 24. september 2023. Undersøkelsen inneholder 3D seismikk. Fiskeriaktiviteten i undersøkelsesområdet varierer noe fra år til år. Historiske fiskeridata viser at det i denne perioden kan det pågå et sporadisk linefiske etter brosme og lange med havgående konvensjonelle fartøy i, eller i nærheten av undersøkelsesområdet. Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av ODs tilbakemelding.
10637
16.05.2023
VE23001
Melding - Undersøkelsen startes opp
10606
16.05.2023
VE23001
Status
Pågående
10606
16.05.2023
ABP23310
Status
Under behandling
10640
16.05.2023
ABP23310
Melding - Innmelding
FLO blir lagt når dette er avklart
10640
16.05.2023
ABP23303
Melding - Ordinær ukemelding
Ferdig med to områder, startet på det tredje. - Håper å bli ferdig med resten av områdene i neste periode.
10525
16.05.2023
ABP23303
Melding - Ordinær ukemelding
Dårlig vær. Ingen produksjon. -
10525
16.05.2023
ABP23303
Melding - Endringsmelding - til info
ny FLO etter bytte
10525
16.05.2023
OMV23001
Melding - Innmelding
Antall kabler er 12. 10 av dem vil være 7000 meter, 2 vil være 10000 meter.
Type innsamling:
Partnerskapet i PL644_PL644B_PL644C planlegger å samle inn er en hybrid løsning der en kombinerer tradisjonelle, flytende kabler i 3 retninger, sammen med 300 havbunnsnoder. Nodene vil bli plassert ved hjelp av ROV på SW Tasman. Etter at nodene har blitt plassert, vil Oceanic Vega samle inn 3D seismikk.
Planlagt tidsrom for utførelse av undersøkelsen:
ROV fartøyet SW Tasman vil mobiliseres til undersøkelsesområdet 8. juli 2023, og utleggelsen av havbunnsnoder vil forgå mellom 12.-22. Juli.
Seismikk fartøyet Oceanic Vega vil mobilisere til undersøkelsesområdet 14. Juli 2023, og innsamling av 3D seismikk med flytende kabler vil skje i tidsrommet 22. Juli – 13. September 2023.
ROV fartøyet SW Tasman vil plukke opp havbunnsnodene i tidsrommet 14.-24. September 2023.
Fartøy:
SW Tasman: ROV fartøy.
Alma Kappa (Alma Shipping) vil være følgefartøy (var ikke på listen, har blitt rapportert til Oljedirektoratet).
10637
16.05.2023
OMV23001
Status
Under behandling
10637
16.05.2023
EQ23300
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10531
16.05.2023
WD23301
Oljedirektoratets uttalelse til endringsmelding
Oljedirektoratet (OD) viser til melding om endring av tidsrom for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har OD ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
10593
16.05.2023
VE23302
Oljedirektoratet uttalelse til innmelding
Oljedirektoratet (OD) viser til deres melding vedrørende denne undersøkelsen.

OD gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar en undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske, og til faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. forskrift om ressursforvaltning innen petroleumsvirksomheten av 13.12.2017 (ressursforskriften) § 8 andre ledd.

Det vises for øvrig til veileder om "Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel".

OD viser til uttalelsene som er gitt av adressatene innenfor meldesystemet (jf. petroleumsforskriften § 6/ ressursforskriften § 6), og har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom disse tas til etterretning. Dette gjelder også eventuelt krav om fiskerikyndig fra Fiskeridirektoratet.

Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn melding om oppstart når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd.

Skulle det oppstå situasjoner i forbindelse med fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.

OD gjør også oppmerksom på at ev. endringer må meldes inn i henhold til ressursforskriften § 6. Det er krav om at alle slike regelverkspliktige meldinger, herunder oppstartsmelding, endringsmelding, ukemelding og sluttmelding – skal rapporteres gjennom ODs innmeldingssystem for undersøkelser.

Rettighetshaver og/eller den som står for driften av fartøyet skal for øvrig gjøre relevant regelverk, dokumenter og data tilgjengelig for den fiskerikyndige. Regelverk og dokumenter skal foreligge på både norsk og engelsk. Det skal også legges til rette for at den fiskerikyndige har tilgang til internett og andre nødvendige hjelpemidler jf. ressursforskriften § 9.
10626
16.05.2023
VE23302
Status
Planlagt
10626
16.05.2023
CGG23003
Oljedirektoratet uttalelse til innmelding
Oljedirektoratet (OD) viser til deres melding vedrørende denne undersøkelsen.

OD gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar en undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske, og til faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. forskrift om ressursforvaltning innen petroleumsvirksomheten av 13.12.2017 (ressursforskriften) § 8 andre ledd.

Det vises for øvrig til veileder om "Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel".

OD viser til uttalelsene som er gitt av adressatene innenfor meldesystemet (jf. petroleumsforskriften § 6/ ressursforskriften § 6), og har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom disse tas til etterretning. Dette gjelder også eventuelt krav om fiskerikyndig fra Fiskeridirektoratet.

Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn melding om oppstart når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd.

Skulle det oppstå situasjoner i forbindelse med fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.

OD gjør også oppmerksom på at ev. endringer må meldes inn i henhold til ressursforskriften § 6. Det er krav om at alle slike regelverkspliktige meldinger, herunder oppstartsmelding, endringsmelding, ukemelding og sluttmelding – skal rapporteres gjennom ODs innmeldingssystem for undersøkelser.

Rettighetshaver og/eller den som står for driften av fartøyet skal for øvrig gjøre relevant regelverk, dokumenter og data tilgjengelig for den fiskerikyndige. Regelverk og dokumenter skal foreligge på både norsk og engelsk. Det skal også legges til rette for at den fiskerikyndige har tilgang til internett og andre nødvendige hjelpemidler jf. ressursforskriften § 9.
10612
16.05.2023
CGG23003
Status
Planlagt
10612
16.05.2023
EQ23313
Oljedirektoratet uttalelse til innmelding
Oljedirektoratet (OD) viser til deres melding vedrørende denne undersøkelsen.

OD gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar en undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske, og til faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. forskrift om ressursforvaltning innen petroleumsvirksomheten av 13.12.2017 (ressursforskriften) § 8 andre ledd.

Det vises for øvrig til veileder om "Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel".

OD viser til uttalelsene som er gitt av adressatene innenfor meldesystemet (jf. petroleumsforskriften § 6/ ressursforskriften § 6), og har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom disse tas til etterretning. Dette gjelder også eventuelt krav om fiskerikyndig fra Fiskeridirektoratet.

Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn melding om oppstart når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd.

Skulle det oppstå situasjoner i forbindelse med fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.

OD gjør også oppmerksom på at ev. endringer må meldes inn i henhold til ressursforskriften § 6. Det er krav om at alle slike regelverkspliktige meldinger, herunder oppstartsmelding, endringsmelding, ukemelding og sluttmelding – skal rapporteres gjennom ODs innmeldingssystem for undersøkelser.

Rettighetshaver og/eller den som står for driften av fartøyet skal for øvrig gjøre relevant regelverk, dokumenter og data tilgjengelig for den fiskerikyndige. Regelverk og dokumenter skal foreligge på både norsk og engelsk. Det skal også legges til rette for at den fiskerikyndige har tilgang til internett og andre nødvendige hjelpemidler jf. ressursforskriften § 9.
10623
16.05.2023
EQ23313
Status
Planlagt
10623
16.05.2023
EQ23305
Oljedirektoratets uttalelse til endringsmelding
Oljedirektoratet (OD) viser til melding om endring av tidsrom for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har OD ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
10570
16.05.2023
VE23301
Oljedirektoratets uttalelse til endringsmelding
Oljedirektoratet (OD) viser til melding om endring av område for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har OD ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
10611
16.05.2023
ABP23303
Oljedirektoratets uttalelse til endringsmelding
Oljedirektoratet (OD) viser til melding om endring av tidsrom for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har OD ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
10525
16.05.2023
WD23302
Oljedirektoratets uttalelse til endringsmelding
Oljedirektoratet (OD) viser til melding om endring av tidsrom for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har OD ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
10596
16.05.2023
WD23302
Oljedirektoratets uttalelse til endringsmelding
Oljedirektoratet (OD) viser til melding om endring av område for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har OD ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
10596
16.05.2023
EQ23314
Oljedirektoratet uttalelse til innmelding
Oljedirektoratet (OD) viser til deres melding vedrørende denne undersøkelsen.

OD gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar en undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske, og til faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. forskrift om ressursforvaltning innen petroleumsvirksomheten av 13.12.2017 (ressursforskriften) § 8 andre ledd.

Det vises for øvrig til veileder om "Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel".

OD viser til uttalelsene som er gitt av adressatene innenfor meldesystemet (jf. petroleumsforskriften § 6/ ressursforskriften § 6), og har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom disse tas til etterretning. Dette gjelder også eventuelt krav om fiskerikyndig fra Fiskeridirektoratet.

Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn melding om oppstart når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd.

Skulle det oppstå situasjoner i forbindelse med fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.

OD gjør også oppmerksom på at ev. endringer må meldes inn i henhold til ressursforskriften § 6. Det er krav om at alle slike regelverkspliktige meldinger, herunder oppstartsmelding, endringsmelding, ukemelding og sluttmelding – skal rapporteres gjennom ODs innmeldingssystem for undersøkelser.

Rettighetshaver og/eller den som står for driften av fartøyet skal for øvrig gjøre relevant regelverk, dokumenter og data tilgjengelig for den fiskerikyndige. Regelverk og dokumenter skal foreligge på både norsk og engelsk. Det skal også legges til rette for at den fiskerikyndige har tilgang til internett og andre nødvendige hjelpemidler jf. ressursforskriften § 9.
10628
16.05.2023
EQ23314
Status
Planlagt
10628
16.05.2023
EQ23203
Oljedirektoratets uttalelse til endringsmelding
Oljedirektoratet (OD) viser til melding om endring av tidsrom for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har OD ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
10548
16.05.2023
EQ23203
Oljedirektoratets uttalelse til endringsmelding
Oljedirektoratet (OD) viser til melding om endring av tidsrom for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har OD ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
10548
16.05.2023
EQ23001
Oljedirektoratets uttalelse til endringsmelding
Oljedirektoratet (OD) viser til melding om endring av tidsrom for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har OD ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
10554
15.05.2023
ABP23309
Melding - Innmelding
FLO vil bli lagt til når dette er avklart
10639
15.05.2023
ABP23309
Status
Under behandling
10639
15.05.2023
EQ23203
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Vessel delayed
10548
15.05.2023
EQ23200
Melding - Ordinær ukemelding
-
10532
15.05.2023
CP23200
Melding - Ordinær ukemelding
-
10544
15.05.2023
ABP23308
Status
Under behandling
10638
15.05.2023
ABP23308
Melding - Innmelding
10638
15.05.2023
EQ23201
Melding - Ordinær ukemelding
Oppstartsfase - I timeshare med TGS23202. Område og antatt volum derfor noe usikkert
10534
15.05.2023
PGS23001
Melding - Ordinær ukemelding
-
10549
15.05.2023
TGS23202
Melding - Ordinær ukemelding
God produksjon siste 6 dager etter tekniske og værmessige utfordringer. Liten fiskeaktivitet observert. - Fortsetter å flytte noder og skytebåter nordover, over Balder feltet.
10538
15.05.2023
EQ23305
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endringene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10570
15.05.2023
ABP23303
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endringene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10525
15.05.2023
EQ23001
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endringene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 20 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10554
15.05.2023
WD23302
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endringene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10596
15.05.2023
WD23302
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endringene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10596
15.05.2023
VE23301
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endringene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi), beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10611
15.05.2023
EQ23314
Havforskningsinstituttets uttalelse til innmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10628
15.05.2023
VE23302
Havforskningsinstituttets uttalelse til innmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10626
15.05.2023
EQ23203
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endringene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 20 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10548
15.05.2023
WD23301
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endringene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10593
15.05.2023
CGG23001
Melding - Ordinær ukemelding
Good production. - Approaching 62 degrees north. Might cross towards end of th week.
10579
15.05.2023
EQ23305
Melding - Ordinær ukemelding
Det er blitt samlet inn ca. 200 km seismikk sist uke + at det er utført 4 CPT målinger. Total er det samlet inn tilsammen ca. 300 km seismikk + 9 CPT'er. Mannskap skifte i Bergen i morgen. - Det gjenstår ca 116 km seismikk av undersøkelsen. Det håper vi å klare i løpet av denne uken.
10570
14.05.2023
HAR23100
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10580
14.05.2023
HAR23100
Status
Ferdig
10580
13.05.2023
EQ23307
Melding - Undersøkelsen startes opp
10576
13.05.2023
EQ23307
Status
Pågående
10576
13.05.2023
EQ23303
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10562
13.05.2023
EQ23303
Status
Ferdig
10562
12.05.2023
EQ23314
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av ODs tilbakemelding.
10628
12.05.2023
WD23302
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av ODs tilbakemelding.
10596
12.05.2023
WD23302
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av ODs tilbakemelding.
10596
12.05.2023
EQ23313
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av ODs tilbakemelding.
10623
12.05.2023
EQ23305
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av ODs tilbakemelding.
10570
12.05.2023
ABP23303
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av ODs tilbakemelding.
10525
12.05.2023
ABP23107
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Utfra en helhetsvurdering av fiskeriaktivitet samt type av omsøkte undersøkelse, vil ikke Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning.
10610
12.05.2023
EQ23001
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Utfra en helhetsvurdering av fiskeriaktivitet samt type av omsøkte undersøkelse, vil ikke Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning.
10554
12.05.2023
ABP23105
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Utfra en helhetsvurdering av fiskeriaktivitet samt type av omsøkte undersøkelse, vil ikke Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning.
10608
12.05.2023
EQ23203
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av ODs tilbakemelding.
10548
12.05.2023
EQ23300
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Fiskeridirektoratet har ingen innvendinger mot at undersøkelsen starter tidligere. Vi opprettholder vår tidligere uttalelse i saken
10531
12.05.2023
CGG23003
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Det ventes høy fiskeriaktivitet i hele perioden. Vi viser spesielt til Nordsjøsildfisket i perioden 24. mai til ut juli måned, samt makrellfisket i august-september. I tillegg kan det ventes fiske med trål i Norskerenna i hele perioden.

Vi viser til vedlagt oversikt som viser mer detaljert beskrivelse av fiskeriene i området.

Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av ODs tilbakemelding.

Dersom det oppstår konflikt mot fiskeriinteressene ber vi om at undersøkelsen endres eller avbrytes umiddelbart.
10612
12.05.2023
EQ23203
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av ODs tilbakemelding.
10548
12.05.2023
ABP23106
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Utfra en helhetsvurdering av fiskeriaktivitet samt type av omsøkte undersøkelse, vil ikke Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning.
10609
12.05.2023
WD23301
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av ODs tilbakemelding.
10593
12.05.2023
SE23100
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10546
12.05.2023
ABP23303
Melding - Endringsmelding - til info
10525
12.05.2023
EQ23201
Melding - Undersøkelsen startes opp
10534
12.05.2023
EQ23201
Status
Pågående
10534
12.05.2023
EQ23201
Melding - Endringsmelding - til info
10534
12.05.2023
HAR23100
Status
Pågående
10580
12.05.2023
HAR23100
Melding - Undersøkelsen startes opp
10580
12.05.2023
SE23100
Status
Ferdig
10546
11.05.2023
EQ23203
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Seismikk fartoyet er forsinket
10548
11.05.2023
WD23301
Melding - Endringsmelding - til info
10593
11.05.2023
WD23301
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Lagt til Netto område.
10593
11.05.2023
WD23302
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Tidligere start på grunn av raskere gjennomføring av undersøkelser før WD23302
10596
11.05.2023
WD23302
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
På grunn av raskere gjennomførelse av undersøkelser forut for WD23302, ønsker WD å starte WD23302 8 dager tidligere enn først annonsert.
10596
10.05.2023
VE23301
Status
Pågående
10611
10.05.2023
VE23301
Melding - Undersøkelsen startes opp
10611
10.05.2023
TOEN23100
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10539
10.05.2023
EQ23300
Melding - Endringsmelding - til info
Fartøyet kommer tidligere enn antatt.
10531
10.05.2023
EQ23300
Melding - Endringsmelding - til info
M/V Ocean Observer kommer tidligere enn antatt
10531
10.05.2023
EQ23300
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Det ser ut til at fartøyet som vi ønsker kommer tidligere enn antatt.
10531
10.05.2023
EQ23311
Melding - Endringsmelding - til info
Midten av neste uke mest sannsynlig for oppstart.
10598
10.05.2023
EQ23311
Melding - Endringsmelding - til info
Midten av neste uke er mest sannsynlig for oppstart.
10598
Bare de første 300 rader vises her. Ved "Eksporter" vil alle rader inkluderes.